Аекспонат ҵарқәа: Аԥсны абџьарҟаҵаҩцәа Реидгыла рцәыргақәҵа

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аҟәа ацәыргақәҵатә зал хадаҿы раԥхьаӡа акәны иаатит Аԥсны асахьаҭыхыҩцәа-абџьарҟаҵаҩцәа Реидгыла рцәыргақәҵа.
Асахьаҭыхыҩцәа-абџьарҟаҵаҩцәа Реидгыла "Х-напы" аԥҵан 2021 шықәсазы. Аидгыла ахантәаҩы Ҭемыр Ӡиӡариа иазгәеиҭеит ацәыргақәҵахь инагоу аусумҭақәа ашықәс аҩнуҵҟа иаԥҵаз шракәу, иҳәеит акомиссиа алахәылацәа ишалыркаауа усумҭак-усумҭак. Урҭ нас Аидгыла афонд иаланы еиуеиԥшым ацәыргарақәа ишрылахәхо, иара убас Аԥсны анҭыҵгьы.
"Ари ацәыргақәҵаҿ ихадараны иҟоу амаҭәар рацәа ахьаарԥшу ауп – аихақәа, аҳәақәа, алабашьақәа, аҳәызбақәа, аибашьыгатәқәа реиԥш ашәарыцагатә, акҿаҩратә ҟазшьа змоу. Ҳара аиха аус анадаҳуыло абџьар ззырхоу ҳазхәыцӡом. Ихадоу ишыҟаҵо ауп", - иҳәеит Ҭемыр Ӡиӡариа.
Аԥсны асахьаҭыхыҩцәа-абџьарҟаҵаҩцәа Реидгыла рыҳасабырбатә цәыргақәҵа аартызаауеит жьҭаара 21 нӡа.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Аԥсны асахьаҭыхыҩцәа-абџьарҟаҵаҩцәа Реидгыла "Х-напы" рыҳасабырбатә цәыргақәҵа аатит Аҟәа ацәыргақәҵатә зал хадаҿы.

Аԥсны асахьаҭыхыҩцәа-абџьарҟаҵаҩцәа Реидгыла "Х-напы" рыҳасабырбатә цәыргақәҵа аатит Аҟәа ацәыргақәҵатә зал хадаҿы. - Sputnik Аҧсны
1/14

Аԥсны асахьаҭыхыҩцәа-абџьарҟаҵаҩцәа Реидгыла "Х-напы" рыҳасабырбатә цәыргақәҵа аатит Аҟәа ацәыргақәҵатә зал хадаҿы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Зегь раасҭа зықәра маҷу ацәыргақәҵа алахәыла ААУ астудент Аинар Шьынқәба. Иара ацәыргақәҵахь иааигеит аԥсуа ҳәызбақәа хԥеи рыҭрақәеи. Аҳәызбаҭрақәа асахҭани акакани ирылхуп, аҳәызбахәқәа аебонит иалхуп.

Зегь раасҭа зықәра маҷу ацәыргақәҵа алахәыла ААУ астудент Аинар Шьынқәба. Иара ацәыргақәҵахь иааигеит аԥсуа ҳәызбақәа хԥеи рыҭрақәеи. Аҳәызбаҭрақәа асахҭани акакани ирылхуп, аҳәызбахәқәа аебонит иалхуп. - Sputnik Аҧсны
2/14

Зегь раасҭа зықәра маҷу ацәыргақәҵа алахәыла ААУ астудент Аинар Шьынқәба. Иара ацәыргақәҵахь иааигеит аԥсуа ҳәызбақәа хԥеи рыҭрақәеи. Аҳәызбаҭрақәа асахҭани акакани ирылхуп, аҳәызбахәқәа аебонит иалхуп.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аацәыргақәҵахь инагоу зегьы 2022 шықәсазы иаԥҵоу аусумҭақәа роуп.

Аацәыргақәҵахь инагоу зегьы 2022 шықәсазы иаԥҵоу аусумҭақәа роуп.  - Sputnik Аҧсны
3/14

Аацәыргақәҵахь инагоу зегьы 2022 шықәсазы иаԥҵоу аусумҭақәа роуп.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аҭааҩцәа хәыҷәа зегь реиҳа ргәы иақәшәаз аҟамақәа роуп.

Аҭааҩцәа хәыҷәа зегь реиҳа ргәы иақәшәаз аҟамақәа роуп. - Sputnik Аҧсны
4/14

Аҭааҩцәа хәыҷәа зегь реиҳа ргәы иақәшәаз аҟамақәа роуп.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Адуцәагь рхырҿқәа ирныубаалон ацәыргақәҵа шыргәаԥхаз.

Адуцәагь рхырҿқәа ирныубаалон ацәыргақәҵа шыргәаԥхаз. - Sputnik Аҧсны
5/14

Адуцәагь рхырҿқәа ирныубаалон ацәыргақәҵа шыргәаԥхаз.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аусумҭақәа зегьы здаҟамыз роуп, зегьы напылаҟаҵароуп.

Аусумҭақәа зегьы здаҟамыз роуп, зегьы напылаҟаҵароуп. - Sputnik Аҧсны
6/14

Аусумҭақәа зегьы здаҟамыз роуп, зегьы напылаҟаҵароуп.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аҟаза усумҭак аҟаҵара мчыбжьык ма инеиҳаны дадхалоит. Иҟоуп мызкгьы дыздхало иҟаиҵо аусумҭа зеиԥшроу еиԥш.

Аҟаза усумҭак аҟаҵара мчыбжьык ма инеиҳаны дадхалоит. Иҟоуп мызкгьы дыздхало иҟаиҵо аусумҭа зеиԥшроу еиԥш. - Sputnik Аҧсны
7/14

Аҟаза усумҭак аҟаҵара мчыбжьык ма инеиҳаны дадхалоит. Иҟоуп мызкгьы дыздхало иҟаиҵо аусумҭа зеиԥшроу еиԥш.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аҭыԥҳацәагь абџьар аинтерес рызцәырнагеит.

Аҭыԥҳацәагь абџьар аинтерес рызцәырнагеит. - Sputnik Аҧсны
8/14

Аҭыԥҳацәагь абџьар аинтерес рызцәырнагеит.

© Sputnik / Томас Тхайцук

"Ҳара аиха аус анадаҳуыло абџьар ззырхоу ҳазхәыцӡом. Ихадоу ишыҟаҵо ауп", - иҳәеит Аидгыла ахантәаҩы Ҭемыр Ӡиӡариа.

"Ҳара аиха аус анадаҳуыло абџьар ззырхоу  ҳазхәыцӡом. Ихадоу ишыҟаҵо ауп", - иҳәеит Аидгыла ахантәаҩы Ҭемыр Ӡиӡариа. - Sputnik Аҧсны
9/14

"Ҳара аиха аус анадаҳуыло абџьар ззырхоу ҳазхәыцӡом. Ихадоу ишыҟаҵо ауп", - иҳәеит Аидгыла ахантәаҩы Ҭемыр Ӡиӡариа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Акомиссиа иалырхуеит ацәыргақәҵа иалахәу русумҭақәа акака.

Акомиссиа иалырхуеит ацәыргақәҵа иалахәу русумҭақәа акака. - Sputnik Аҧсны
10/14

Акомиссиа иалырхуеит ацәыргақәҵа иалахәу русумҭақәа акака.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Анаҩс Аидгыла афонд ахь ииасуеит, еиуеиԥшым ацәыргақәҵақәа ирылахәхалоит, иара убас Аԥсны анҭыҵгьы.

Анаҩс Аидгыла афонд ахь ииасуеит, еиуеиԥшым ацәыргақәҵақәа ирылахәхалоит, иара убас Аԥсны анҭыҵгьы. - Sputnik Аҧсны
11/14

Анаҩс Аидгыла афонд ахь ииасуеит, еиуеиԥшым ацәыргақәҵақәа ирылахәхалоит, иара убас Аԥсны анҭыҵгьы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ацәыргақәҵаҿ ицәырган еиуеиԥшымыз абџьар хкқәа, аихақәа, аҳәақәа, алабашьақәа, аҳәызбақәа, аибашьыгатәқәа реиԥш ашәарыцагатә, акҿаҩратә ҟазшьа змоу уҳәа.

Ацәыргақәҵаҿ ицәырган еиуеиԥшымыз абџьар хкқәа, аихақәа, аҳәақәа, алабашьақәа, аҳәызбақәа, аибашьыгатәқәа реиԥш ашәарыцагатә, акҿаҩратә ҟазшьа змоу уҳәа. - Sputnik Аҧсны
12/14

Ацәыргақәҵаҿ ицәырган еиуеиԥшымыз абџьар хкқәа, аихақәа, аҳәақәа, алабашьақәа, аҳәызбақәа, аибашьыгатәқәа реиԥш ашәарыцагатә, акҿаҩратә ҟазшьа змоу уҳәа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ацәыргақәҵатә зал хада аиҳабы Ельвира Арсалиаԥҳа лгәаанагарала, ари ацәыргақәҵа ареспублика акультуратә ԥсҭазаараҿы акрызҵазкуа хҭысуп.

Ацәыргақәҵатә зал хада аиҳабы Ельвира Арсалиаԥҳа лгәаанагарала, ари ацәыргақәҵа ареспублика акультуратә ԥсҭазаараҿы акрызҵазкуа хҭысуп. - Sputnik Аҧсны
13/14

Ацәыргақәҵатә зал хада аиҳабы Ельвира Арсалиаԥҳа лгәаанагарала, ари ацәыргақәҵа ареспублика акультуратә ԥсҭазаараҿы акрызҵазкуа хҭысуп.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аԥсны асахьаҭыхыҩцәа-абџьарҟаҵаҩцәа Реидгыла рыҳасабырбатә цәыргақәҵа аартызаауеит жьҭаара 21 нӡа.

Аԥсны асахьаҭыхыҩцәа-абџьарҟаҵаҩцәа Реидгыла рыҳасабырбатә цәыргақәҵа аартызаауеит жьҭаара 21 нӡа. - Sputnik Аҧсны
14/14

Аԥсны асахьаҭыхыҩцәа-абџьарҟаҵаҩцәа Реидгыла рыҳасабырбатә цәыргақәҵа аартызаауеит жьҭаара 21 нӡа.

Ажәабжьқәа зегьы
0