Амхы, акалаҭ, ауардын, ашыла: аԥш инаркны абысҭанӡа

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Уажәы ҳазҭагылоу абҵарамза аҽаҩра аингалара иашыкьымҭоуп. Анхацәа рҽаҩра еизыргоит, аџьықәреи ҿырхуеит, аҩы ҭарҭәоит, ашәырхкқәа дырҩоит, рырахә рхәы еиқәдыршәоит.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Аџьықәреи акультура Аԥсны иқәнагалеит XVIII ашәышықәса анҵәамҭазы.

Аџьықәреи акультура Аԥсны иқәнагалеит XVIII ашәышықәса анҵәамҭазы.  - Sputnik Аҧсны
1/17

Аџьықәреи акультура Аԥсны иқәнагалеит XVIII ашәышықәса анҵәамҭазы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аџьықәреи алаҵара иалагоит лаҵарамзазы, анаҩсан идрашәоит, аҿыхра иалагоит ҭагалан, ибзианы ианҩалак.

Аџьықәреи алаҵара иалагоит лаҵарамзазы, анаҩсан идрашәоит, аҿыхра иалагоит ҭагалан, ибзианы ианҩалак. - Sputnik Аҧсны
2/17

Аџьықәреи алаҵара иалагоит лаҵарамзазы, анаҩсан идрашәоит, аҿыхра иалагоит ҭагалан, ибзианы ианҩалак.

© Sputnik, Томас Тхайцук

Уажәы ҳазҭагылоу абҵарамза аҽаҩра аингалара иашыкьымҭоуп.

Уажәы ҳазҭагылоу абҵарамза аҽаҩра аингалара иашыкьымҭоуп. - Sputnik Аҧсны
3/17

Уажәы ҳазҭагылоу абҵарамза аҽаҩра аингалара иашыкьымҭоуп.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аҽаҩра аҭагалара, аингалараҿы ацхыраара узҭо маҭәарқәоуп: амагана, акалаҭ, ауардын, аҷҟарапат уҳәа.

Аҽаҩра аҭагалара, аингалараҿы ацхыраара узҭо маҭәарқәоуп: амагана, акалаҭ, ауардын, аҷҟарапат уҳәа. - Sputnik Аҧсны
4/17

Аҽаҩра аҭагалара, аингалараҿы ацхыраара узҭо маҭәарқәоуп: амагана, акалаҭ, ауардын, аҷҟарапат уҳәа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аџьықәреи анҭаргалалак ашьҭахь арахә рзы аԥҳә аӡын хәы ҳәа ирҵәахуеит.

Аџьықәреи анҭаргалалак ашьҭахь арахә рзы аԥҳә аӡын хәы ҳәа ирҵәахуеит. - Sputnik Аҧсны
5/17

Аџьықәреи анҭаргалалак ашьҭахь арахә рзы аԥҳә аӡын хәы ҳәа ирҵәахуеит.

© Sputnik Томас Тхайцук

Уи ҷҟарапатла аҵлақәа рҿы еиқәҵаны иҟарҵоит.

Уи ҷҟарапатла аҵлақәа рҿы еиқәҵаны иҟарҵоит. - Sputnik Аҧсны
6/17

Уи ҷҟарапатла аҵлақәа рҿы еиқәҵаны иҟарҵоит.

© Sputnik / Томас Тхайцук

"Амхурсҭа аҳкәажә" ҳәа ззырҳәо аџьықәреи аарыхны ацаҟынӡа анагаразы шаҟа џьабаа аҭахузеи? Адгьыл ацәаӷәара, алаҵара, арашәара, аҭагалара уҳәа.

"Амхурсҭа аҳкәажә" ҳәа ззырҳәо аџьықәреи аарыхны ацаҟынӡа анагаразы шаҟа џьабаа аҭахузеи? Адгьыл ацәаӷәара, алаҵара, арашәара, аҭагалара уҳәа. - Sputnik Аҧсны
7/17

"Амхурсҭа аҳкәажә" ҳәа ззырҳәо аџьықәреи аарыхны ацаҟынӡа анагаразы шаҟа џьабаа аҭахузеи? Адгьыл ацәаӷәара, алаҵара, арашәара, аҭагалара уҳәа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аԥсны иҟоуп еиуеиԥшым аԥш жәлақәа: аԥш шкәакәа, аԥш ҩежь, аԥш ҟаԥшь, аҩсҭаа иԥш уб.иҵ.

Аԥсны иҟоуп еиуеиԥшым аԥш жәлақәа: аԥш шкәакәа, аԥш ҩежь, аԥш ҟаԥшь, аҩсҭаа иԥш уб.иҵ. - Sputnik Аҧсны
8/17

Аԥсны иҟоуп еиуеиԥшым аԥш жәлақәа: аԥш шкәакәа, аԥш ҩежь, аԥш ҟаԥшь, аҩсҭаа иԥш уб.иҵ.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аџьықәреи цәырҳәны аца иҭарыԥсоит.

Аџьықәреи цәырҳәны аца иҭарыԥсоит. - Sputnik Аҧсны
9/17

Аџьықәреи цәырҳәны аца иҭарыԥсоит.

© Sputnik / Томас Тхайцук / Амедиаҵәахырҭахь аиасра

Аԥш аҵәы иахаҵаны иӡны, ма ижәны ирфоит.

Аԥш аҵәы иахаҵаны иӡны, ма ижәны ирфоит. - Sputnik Аҧсны
10/17

Аԥш аҵәы иахаҵаны иӡны, ма ижәны ирфоит.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ҭагалан уажәааны анхацәа рымхқәа анҭаргалалак, ршәыр-рқәыр, руҭраҭых ҿыхны ианалгалак, аҽаҩраныҳәа мҩаԥыргоит.

Ҭагалан уажәааны анхацәа рымхқәа анҭаргалалак, ршәыр-рқәыр, руҭраҭых ҿыхны ианалгалак, аҽаҩраныҳәа мҩаԥыргоит. - Sputnik Аҧсны
11/17

Ҭагалан уажәааны анхацәа рымхқәа анҭаргалалак, ршәыр-рқәыр, руҭраҭых ҿыхны ианалгалак, аҽаҩраныҳәа мҩаԥыргоит.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аџьықәреи аӡлагараҟны ирлагоит, анаҩс ашыла алыхәҭала ирхәуеит.

Аџьықәреи аӡлагараҟны ирлагоит, анаҩс ашыла алыхәҭала ирхәуеит. - Sputnik Аҧсны
12/17

Аџьықәреи аӡлагараҟны ирлагоит, анаҩс ашыла алыхәҭала ирхәуеит.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Ашылала ируа абысҭа аԥсуа ичыс хада - агәыхә ауп.

Ашылала ируа абысҭа аԥсуа ичыс хада - агәыхә ауп. - Sputnik Аҧсны
13/17

Ашылала ируа абысҭа аԥсуа ичыс хада - агәыхә ауп.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аԥсны ируеит ҩ-хкык абысҭа. Очамчыратәи абысҭеи гәдоуҭатәи абысҭеи.

Аԥсны ируеит ҩ-хкык абысҭа. Очамчыратәи абысҭеи гәдоуҭатәи абысҭеи. - Sputnik Аҧсны
14/17

Аԥсны ируеит ҩ-хкык абысҭа. Очамчыратәи абысҭеи гәдоуҭатәи абысҭеи.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аџьықәреи иалху ашыла ашьақар, акрахмал, авитамин В1 алоуп. Иара ирласны иухаҳауа акакәны ишьоуп.

Аџьықәреи иалху ашыла ашьақар, акрахмал, авитамин В1 алоуп. Иара ирласны иухаҳауа акакәны ишьоуп. - Sputnik Аҧсны
15/17

Аџьықәреи иалху ашыла ашьақар, акрахмал, авитамин В1 алоуп. Иара ирласны иухаҳауа акакәны ишьоуп.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Абысҭа ԥханаҵы ашәеилаҵеи ашәхарҩеи аларҵоит.

Абысҭа ԥханаҵы ашәеилаҵеи ашәхарҩеи аларҵоит. - Sputnik Аҧсны
16/17

Абысҭа ԥханаҵы ашәеилаҵеи ашәхарҩеи аларҵоит.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Иара убас абысҭа уаҳа наҭахымкәа ианаалоит аџьыкҵәаҵәеи ашьыхәи рылаҵаны ирҟәыҷу ашәаӡа агәылаҵаны.

Иара убас абысҭа уаҳа наҭахымкәа ианаалоит аџьыкҵәаҵәеи ашьыхәи рылаҵаны ирҟәыҷу ашәаӡа агәылаҵаны. - Sputnik Аҧсны
17/17

Иара убас абысҭа уаҳа наҭахымкәа ианаалоит аџьыкҵәаҵәеи ашьыхәи рылаҵаны ирҟәыҷу ашәаӡа агәылаҵаны.

Ажәабжьқәа зегьы
0