Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Абиуџьет аусзуҩцәа рулафахәқәа реицԥаразоужьраз аиқәшаҳаҭра аԥсахрақәа алагалоуп

© Sputnik / Томас Тхайцук Сессия Парламента
Сессия Парламента  - Sputnik Аҧсны, 1920, 15.12.2022
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсни Урыстәылеи рыбжьара абиуџьет аусзуҩцәа рулафахәқәа реицԥаразоужьраз аиқәшаҳаҭра анапы аҵаҩын 2015 шықәсазы.
АҞӘА, ԥхынҷкәын 15 – Sputnik. Аԥсни Урыстәылеи рыбжьара агәабзиарахьчара, аҵара, аҭҵаарадырра, акультура, аспорт, асоциалтә маҵзура аусхкқәа рҟны абиуџьет аусзуҩцәа рулафахәқәа реицԥаразоужьраз аиқәшаҳаҭра аԥсахрақәа аланагалеит Аԥсны Апарламент.
Аиқәшаҳаҭра аҿҳәара 2025 шықәсанӡа инахоуп.
Уи адагьы еиҭакуп ари аиқәшаҳаҭра аҳәаақәа ирҭагӡаны Урыстәыла имҩаԥнаго аицԥаразоужьра амҽхак.
Аиҭакрақәа ишьақәдыргылоит аицԥаразоужьраз аҭагылазаашьа цҵақәа – аӡәы 1,5 штаттә ак еиҳаны имамзаарц.
Иара убасгьы ишьақәыргылоуп иоушьҭхо аԥарақәа рныхраз аҳасабырбақәа рформа ҿыц.
Парламент Республики Абхазия  - Sputnik Аҧсны, 1920, 15.12.2022
Аԥсны
Атәанчахәқәа рзы аиқәшаҳаҭра апроект аиҭакрақәа ралагалара шьақәырӷәӷәоуп
Ажәабжьқәа зегьы
0