Аҳазалхратә ҭыԥ "Адлер" ашықәсҿыцазтәи аԥсшьарамшқәа раан аусушьа еилкаахеит

КПП Псоу - Sputnik Аҧсны, 1920, 24.12.2022
Анапаҵаҩра
Аладатәи аҳазалхратә усбарҭа иакьыԥхьит ашықәсҿыцазтәи аԥсшьарамшқәа раан аусушьазы аамҭеихшанҵа.
АҞӘА, ԥхынҷкәын 24 - Sputnik. Аҳазалхратә ҭыԥ "Адлер" ԥхынҷкәын 31 инаркны ажьырныҳәа 8 рҟынӡа уахи-ҽни аус аулоит ҳәа аанацҳауеит асаит Аладатәи Аҳазлхратә усбарҭа асаит.
Российско-абхазская граница - Sputnik Аҧсны, 1920, 26.10.2022
Аԥсны
Урыстәылеи Аԥсни рыбжьара аҳәаахьчаратә ҭыԥ аҿы аҽа ҩ-цәаҳәак аусура иалагоит
2020 шықәса жьҭаара 1 инаркны Шәачатәи аҳазалхырҭа еиҭеиҿкаан Краснодартәи аҳазалхырҭа иалаҵаны. Уи аҩыза аӡбамҭа рыдыркылеит Аладатәи афедералтә округ аҿы иҟоу аҳазалхратә усбарҭақәа рыструктуреи русушьеи реиӷьтәразы.
Шәачатәи аҳазалхра иатәу Шәачатәи аҳазалхратә ҭыԥқәа ԥшьба: Шәачатәи ихадоу, Аҳаирбаӷәаза Шәача, Аихамҩатә аушьҭырҭа "Адлер", Автомҩатә аушьҭырҭа "Адлер" Краснодартәи атәылаҿацә аҳазалхра анапаҵаҟа ииагоуп иахьыҟоу рҭыԥқәа мԥсахкәа.
Ажәабжьқәа зегьы
0