Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Кархалаа Уарчатәи ашкол ахьӡ ҿыц азы: ииашаны, ҳазыԥшиижьҭеи акрааҵуан

Кархалаа Уарчатәи ашкол ахьӡ ҿыц азы: ииашаны, ҳазыԥшиижьҭеи акрааҵуан
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсуа литература ашьаҭаркҩы Дырмит Гәлиа иқыҭа гәакьа Уарча иҟоу абжьаратә школ ихьӡ ахырҵеит. Ари ахҭыс шрыдыркылаз ақыҭаҟны, ашкол иахьа иаҭагылазаашьоу атәы еиҭеиҳәеит адиректор Омар Кархалаа.
Гәылрыԥшь араион аҿы иҟоу Уарчатәи абжьаратә школ ақыҭауаа иҟарҵаз аҳәарала ихьӡ ахҵоуп аԥсуа литература ашьаҭаркҩы Дырмит Гәлиа. Уи инадҳәаланы ашкол аҿы агәырӷьаратә уснагӡатә еиҿкаан Аҵара аминистрреи араион анапхгареи алархәны.
Аицәажәара шәаҳар шәылшоит аудиофаил аҟны.
Ажәабжьқәа зегьы
0