Аразреи ихадоуи рлакә: аныҳәатә спектакль аԥсуа драматә театр аҟны

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Ашықәс ҿыц аламҭалазы Самсон Ҷанба ихьӡ зху аԥсуа ҳәынҭқарратә драматә театр аҿы иқәдыргылеит аспектакль "Анашанатә чықьмаџьа".
Ақәыргыламҭа еиҭанаҳәоит згәы хыҭхыҭуа Ашықәс ҿыц иазыԥшу ахьаԥарч хәыҷы аҭоурых. Уи аныҳәа иаԥыларц агәы иҭоуп аҩызцәеи Асҭыԥҳаи рааигәара, аха машәырла анашанатә чықьмаџьа ацәыӡуеит, уи ада аныҳәа ныҳәам, Аҵаа Бабаду аҳамҭақәа иманы дзаауам, аԥсаӡ ҩычам.
Ахәыҷтәы лакә арежиссиор-ақәыргылаҩ Алхас Шамба. Ажьырныҳәа 2 инаркны 4-нӡа аспектакль ҽнак ҩынтә идырбахоит- асааҭ 12:00 и в 14:00 рзы.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ашықәс ҿыц аламҭалазы Самсон Ҷанба ихьӡ зху аԥсуа ҳәынҭқарратә драматә театр аҿы иқәдыргылеит аспектакль "Анашанатә чықьмаџьа".

Ашықәс ҿыц аламҭалазы Самсон Ҷанба ихьӡ зху аԥсуа ҳәынҭқарратә драматә театр аҿы иқәдыргылеит аспектакль "Анашанатә чықьмаџьа". - Sputnik Аҧсны
1/10

Ашықәс ҿыц аламҭалазы Самсон Ҷанба ихьӡ зху аԥсуа ҳәынҭқарратә драматә театр аҿы иқәдыргылеит аспектакль "Анашанатә чықьмаџьа".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ақәыргыламҭа еиҭанаҳәоит згәы хыҭхыҭуа Ашықәс ҿыц иазыԥшу ахьаԥарч хәыҷы аҭоурых.

Ақәыргыламҭа еиҭанаҳәоит згәы хыҭхыҭуа Ашықәс ҿыц иазыԥшу ахьаԥарч хәыҷы аҭоурых. - Sputnik Аҧсны
2/10

Ақәыргыламҭа еиҭанаҳәоит згәы хыҭхыҭуа Ашықәс ҿыц иазыԥшу ахьаԥарч хәыҷы аҭоурых.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ахьаԥарч аныҳәа иаԥыларц агәы иҭоуп аҩызцәеи Асҭыԥҳаи рааигәара

Ахьаԥарч аныҳәа иаԥыларц агәы иҭоуп аҩызцәеи Асҭыԥҳаи рааигәара - Sputnik Аҧсны
3/10

Ахьаԥарч аныҳәа иаԥыларц агәы иҭоуп аҩызцәеи Асҭыԥҳаи рааигәара

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аха машәырла анашанатә чықьмаџьа ацәыӡуеит

Аха машәырла анашанатә чықьмаџьа ацәыӡуеит - Sputnik Аҧсны
4/10

Аха машәырла анашанатә чықьмаџьа ацәыӡуеит

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аха, уи ада аныҳәа ныҳәам, Аҵаа Бабаду аҳамҭақәа иманы дзаауам, аԥсаӡ ҩычам.

Аха, уи ада аныҳәа ныҳәам, Аҵаа Бабаду аҳамҭақәа иманы дзаауам, аԥсаӡ ҩычам. - Sputnik Аҧсны
5/10

Аха, уи ада аныҳәа ныҳәам, Аҵаа Бабаду аҳамҭақәа иманы дзаауам, аԥсаӡ ҩычам.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Анашанатә чықьмаџьа злеишәа цәгьоу аҭакәажә илӷьычит.

Анашанатә чықьмаџьа злеишәа цәгьоу аҭакәажә илӷьычит. - Sputnik Аҧсны
6/10

Анашанатә чықьмаџьа злеишәа цәгьоу аҭакәажә илӷьычит.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ахьаԥарч ачақьмаџьа ишашьҭац иашьҭоуп.

Ахьаԥарч ачақьмаџьа ишашьҭац иашьҭоуп. - Sputnik Аҧсны
7/10

Ахьаԥарч ачақьмаџьа ишашьҭац иашьҭоуп.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аҩызцәеи иареи аныҳәа "аиқәырхара" иашьҭоуп.

Аҩызцәеи иареи аныҳәа "аиқәырхара" иашьҭоуп. - Sputnik Аҧсны
8/10

Аҩызцәеи иареи аныҳәа "аиқәырхара" иашьҭоуп.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ахәыҷтәы лакә арежиссиор-ақәыргылаҩ Алхас Шамба.

Ахәыҷтәы лакә арежиссиор-ақәыргылаҩ Алхас Шамба. - Sputnik Аҧсны
9/10

Ахәыҷтәы лакә арежиссиор-ақәыргылаҩ Алхас Шамба.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ажьырныҳәа 2 инаркны 4-нӡа аспектакль ҽнак ҩынтә идырбахоит- асааҭ 12:00 и в 14:00 рзы.

Ажьырныҳәа 2 инаркны 4-нӡа аспектакль ҽнак ҩынтә идырбахоит- асааҭ 12:00 и в 14:00 рзы. - Sputnik Аҧсны
10/10

Ажьырныҳәа 2 инаркны 4-нӡа аспектакль ҽнак ҩынтә идырбахоит- асааҭ 12:00 и в 14:00 рзы.

Ажәабжьқәа зегьы
0