Хасавиурт аҩнеихагылаҿы агаз ахьԥжәаз хәҩык ауаа аахақәа роуит

© Sputnik / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области.
Автомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области. - Sputnik Аҧсны, 1920, 08.01.2023
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Ҩыџьа ахәшәтәырҭахь инагоуп, хҩык рҭагылазаашьа баргәым.
АҞӘА, ажьырныҳәа 8 - Sputnik. Хәҩык ауаа аахақәа роуит Даӷьсҭан ақалақь Хасавиурт хә-еихагылак змоу аҩнаҿы абзазаратә газ ахьԥжәаз. Абри атәы аанацҳауеит РИА Новости, ақалақь ахадара апресс-маҵзура аиҳабы Нажиуллау Абдулаев иажәақәа шьаҭас иганы.
"Хәҩык ауаа аахақәа роуит, урҭ рахьтә ҩыџьа ахәшәтәырҭахь инагоуп", - ҳәа адырра ҟаиҵеит Абдуллаев.
Уаанӡа Даӷьсҭан иҟоу Урыстәыла АҶА аусбарҭа адырра ҟанаҵахьан Хасавиурт Датуев ихьӡ зху амҩаҿы хә-еихагылак змоу аҩны актәи аихагылаҿы агаз ԥжәан, амцакра ҟалеит ҳәа. Аԥжәара шыҟалаз азы аиқәырхаҩцәа рахь адырра ҟалеит ажьырныҳәа 8 асааҭ 02:35 рзы.
Иазгәарҭахьан, ишԥжәаз аҩны иадҵан идыргылааз ахыбраҿы. Жәаҩык анхацәа дәылган.
Ажәабжьқәа зегьы
0