Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Атәылауаҩи аиҳабыреи: Ҷыҭанаа аԥсабара ахьчара иацу ауадаҩрақәа ирызкны

Атәылауаҩи аиҳабыреи: Ҷыҭанаа аԥсабара ахьчара иацу ауадаҩрақзәа ирызкны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аекологиазы аҳәынҭқарратә еилакы азы изеиԥшраз ҳазҭысыз 2022-тәи ашықәс, иара иацыз ауадаҩрақәеи алҵшәақәеи, иара убас ҳазҭалаз ашықәсаз иазгәаҭоу аусқәеи ртәы, арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит аилак ахантәаҩы Савели Ҷыҭанаа.
Ҳхеилак анапы иану аԥсабара ахылаԥшра, ауаҩы ихҟьаны аԥсабара иаҭоу аԥырхага аԥхьырҟәаара ауп ҳәа азгәаиҭеит Ҷыҭанаа аиҿцәажәараҿы.
Аекологиазы аҳәынҭқарратә еилакы аиҳабы еиҭеиҳәеит, аусбарҭа аусура шеиҿкаау, иарбан хырхарҭақәоу иалкаау. Убри аан дазааҭгылеит ахылаԥшратә маҵзура аусура атәы.
"Аԥсыӡкра иалагеит ианаамҭаз. Ахылапшцәа аурыс ҳәаахьчаҩцәеи дареи аус еицыруеит. Иҟоуп аҭыԥқәа аԥсыӡкра ахьыҟамло, аха аилагарақәа ыҟоуп. Ахараԥса маҷуп азы аԥҟара аилагара иацәшәаӡом. Иҳараҳкит арбагақәа, аха макьана апроект рыдрымкылацт", - ҳәа азгәаиҭеит Ҷыҭанаа.
Савели Ҷыҭанаа еиҭеиҳәеит аԥсаӡқәа рганахьалагьы иҟаз аилагарақәа ртәы, иҳәеит ауааԥсыра рхымҩаԥгашьа зеиԥшроу. Иара убасгьы далацәажәеит абнатә ԥстәқәа атуризм аҿы рхархәара. Уи аганахьала ахылаԥшцәа русура шымчыдоу.
Аекологиазы аҳәынҭқарратә еилакы аиҳабы абнақәа рбылра иахҟьаны аԥсабара иаҭаз ааха атәы иҳәеит.
Иаҳа инарҭбааны аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.
Ажәабжьқәа зегьы
0