Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Аԥсны араионқәа рҿы аусурҭа змам рхыԥхьаӡара

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны ахада араионқәа рхадацәа алархәны имҩаԥигаз аилацәажәараан дырзааҭгылеит Аԥсны аусурҭа змам ирызку адыррақәа.
Атәыла ахада аиҳабыра рнапы ианиҵеит ацитрусқәа раарыхра аҭагылазаашьа ҭырҵаарц, асовет аамҭаан ацитурсқәа шаҟа аадрыхуаз еилкааны, урҭ арбагақәа рҟынӡа инеирц.
"Шәааи, иҳаԥхьаӡап шаҟа ԥара адԥхьалатәу, аинвестициатә проектқәа азыҟаҳҵап, урҭ адгьылқәа қьырала измоу даҳбап, ҳазхәыцып ҳашрыцхрааша. Шәааи, ҳадгьыл акраҳҿанаҵартә иҟаҳҵап", - иҳәеит иара.
Ажәабжьқәа зегьы
0