Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Акапиталтә ремонт ашьҭахь Гәдоуҭатәи аветеринартә маҵзура аадыртит

© Sputnik / Бадри Есиава Ветеринарная служба Гудаутского района
Ветеринарная служба Гудаутского района  - Sputnik Аҧсны, 1920, 03.02.2023
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Гәдоуҭатәи аветеринартә маҵзура ахыбра аремонт атәыла абиуџьет аҟынтәи иазоужьын 10 миллион мааҭк.
АҞӘА, жәабран 3 – Sputnik, Бадри Есиава. Жәабран 3 рзы акапиталтә ремонт ашьҭахь Гәдоуҭатәи аветеринартә маҵзура аадыртит.
Аартра иазкыз аусмҩаԥгатә аан алента ҟаԥшь ԥырҟеит араион ахада ихаҭыԥуаҩ Валери Аҩӡбеи амаҵзура аиҳабы Лавренти Гыцбеи.
Sputnik акорреспондент дзацәажәоз Гыцба ишиҳәаз ала, аремонт ахаҭабзиара игәаԥхоит, аргылаҩцәа ҭабуп ҳәа реиҳәоит.
"Ахыбра ишақәнагоу иҟалеит, аха ҳара аҩнымаҭәа, алабораториа ҳҭахуп. Миллионкгьы азхом. Иахьа инаркны арахь ҳаиасуеит. Аштат еиҿаҳкаароуп, аха аулафахәы ахьмаҷу азы шамахамзар аӡәгьы ааира иҭахым. Хаҭала сара суалафахәы 4 000 мааҭ ыҟоуп. Аҳасабеилыргаҩ дналаҵаны хәҩык ҳаҟоуп", - иҳәеит иара.
Гыцба иазгәеиҭеит иус хаданы ишыҟоу арахә рчымазарақәа разԥхьагәаҭара. Араион аҿы 50 000 хы арахә ыҟоуп. Ҩыџьа аҟазауаа арҭ зегьы рхысра рцәыуадаҩхоит. Дара иара убасгьы аҩнатә ԥстәқәа рыдыркылоит, ацхыраара рырҭоит.
Амаҵзура афельдшер Глафира Кузнецова илҳәеит аремонт ҟарҵаанӡа аусура шыуадаҩыз.
"Ахыб ақәа кылсуан, аҭуан каҳауан. Аӡи алашареи рызгьы ауадаҩрақәа ҳаман", - лҳәеит лара.
Аремонт мҩаԥган Аԥсны акапиталтә ргылара аусбарҭа аҿаҵала. Гәдоуҭатәи аветеринартә маҵзура ахыбра аремонт атәыла абиуџьет аҟынтәи иазоужьын 10 миллион мааҭк. Ара иазԥхьагәаҭоуп арԥхаратә система.
Ахыбра аремонт иаҿнаҵы адкылара мҩаԥыргон аҳақьым-аепизоотолог Соломон Џьергениа иҩнаҿы.
Аветеринарцәа ирҳәеит аобиект аартра аламҭалаз хҭыск аӡбахә – ахыбра уахынла аӡәы дыҩналан, уа ишьҭаз аламинат иӷьычит. Аргыларатә еилахәыра аҿыц аахәаны ианаамҭаз ашьҭаҵара иахьӡеит.
Аветмаҵзура ахыбра ргылан 1934 шықәсазы. Уи аахыс раԥхьаӡа акәны абыржәоуп шьаҭанкыла аремонт аназыҟарҵа.
Анардадатә еиҿкаара "Строймонтаж-2" адиректор Русҭам Цәеиба ишиҳәаз ала, аусурақәа 2022 шықәса цәыббрамзазы ирылаган.
"Ажәытә хыбраҟынтә афундаменти аҭыӡқәеи роуп инхаз. Ахыб ҳарҿыцит, афымцацәаҳәақәа, адашьма ҳаԥсахит, ашәқәеи аԥынџьырқәеи ҿаҳҵеит", - иҳәеит иара.
Цәеиба иара убасгьы иҳәеит аветмаҵзураҿы аус шыруа аҭааҩцәа рыдкыларҭа уада, апроцедуратә кабинет, аԥҟарҭа, анапыӡӡәарҭа, аҽыкәабарҭа, акабинетқәа.
Ажәабжьқәа зегьы
0