Аԥсны абизнеси анаплакреи рстатистика

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны ашәҟәы иҭагалоу аиуристтә хаҿқәеи хаҭалатәи анаплакҩцәеи рзы адыррақәа акьыԥхьит аиустициа аминистрра.
Хәышықәса рыла Аԥсны иҭаҩын аиуристтә хаҿқәа- 200, хаҭалатәи анаплакҩцәа ракәзар-100.
2022 шықәсазы аиуристтә хаҿқәа 550 рҟынтәи русура ааныркылеит 12. Хаҭалатәи анаплакыҩцәа 1251 рҟынтәи-30.
Ажәабжьқәа зегьы
0