Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Аслан Бжьаниа Шьамтәыла адгьылҵысра ашьҭахь аҭагылазаашьазы Башар Асад диацәажәеит

© Foto / Администрация Президента Республики Абхазия Аслан Бжания
Аслан Бжания  - Sputnik Аҧсны, 1920, 09.02.2023
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны ахада Шьамтәыла ахада идигалеит аԥсабаратә рыцҳара ԥырхага знаҭаз ахәыҷқәа ареабилитациа Аԥсны иахысразы, иара уи дақәшаҳаҭхеит.
АҞӘА, жәабран 9 - Sputnik. Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа Шьамтәыла зқьыла аԥсыҭбарақәа зыхҟьаз адгьылҵысра атәы дазҵааит иколлега Башар Асад даниацәажәоз, абри атәы аанацҳауеит атәыла ахада ипресс-маҵзура.
Аслан Бжьаниа Башар Асад дидышшылеит иҟалаз арыцҳара инамаданы, иара убас илшо ала ацхыраара аҟаҵара дшазыхиоу иҳәеит.
Ҷыдала иуҳәозар, дара еицәажәеит адгьылҵысра зҭаацәа алаӡыз ахәыҷы иаҭымцәа аԥснытәи асанториқәа рҿы ареабилитациа иахысырц.
Иара убас аԥсабаратә рыцҳара ахҟьаԥҟьақәа раԥырҟәҟәааразы аԥыза-министр Александр Анқәаб инапы ианҵан Шьамтәылеи Ҭырқәтәылеи арыцҳара иақәшәаз ауаа агуманитартә цхыраара рыҭаразы аусмҩаԥгатәқәа еиҿикаарц.
Жәабран 6 рзы зымч ӷәӷәаз адгьылҵысра ҟалеит. Аҵыхәтәантәи адыррақәа рыла Ҭырқәтәыла иҭахеит 16 546-ҩык, ахәрақәа зауз - 66 нызқьҩык. Шьамтәыла иҭахеит х-нызқьҩык, ахәрақәа зауз рхыԥхьаӡара атәы рҳәаӡом.
Учения МЧС РА - Sputnik Аҧсны, 1920, 09.02.2023
Аԥсны
Шьамтәылеи Ҭырқәтәылеи руааԥсыра ацхыраара ахьрырҭаша аҭыԥ аадыртит Аҟәа
Ажәабжьқәа зегьы
0