Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Сақаниа: амшцәгьа амҩаҿы ҽакала уархәыцуеит

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Уажәаԥхьа атәыла ауааԥсыра асы иашьҭаланы Риҵаҟа ицозҭгьы, шьыжьнаҵы амшын иаԥну ақалақьқәагьы сыла ихнаҟьеит. Ҳзышьцылам аԥсабаратә цәырҵра аԥшӡара адагьы иацу аманшәаламрақәа рацәоуп. Зегь раԥхьа инаргыланы аԥсҟы зку амҩақәа рҟны ргәырҽанызароуп.
Амашьынарныҟәцаҩцәа шәзы абжьгарақәа дырзааҭгылоит ԥасатәи амилициа аусзуҩы, аԥышәа змоу амашьынарныҟәцаҩ Оҭар Сақаниа.
Иаҳа инарҭбааны Sputnik авидеонҵамҭаҿы.
Ажәабжьқәа зегьы
0