Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Аҟәысба: Аԥснынтә ҳашьцәа иҟарҵаз ацхыраара гәахәала ирыдыркылт Ҭырқәтәыла

Аҟәысба: ҳашьцәа Аԥснынтә иҟарҵаз ацхыраара гәахәала ирыдыркылт Ҭырқәтәыла
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Жәабран 20 ауха ҭырқәтәылатәи апровинциа Хатаи ҩ-дгьылҵысрак ҟалеит 6,4; 5,8 балл амчхара рыманы. Уаҟа иҟалаз адгьылҵысра ҿыц аан фҩык рыԥсҭазаара иалҵит ҳәа адырра ыҟан амчыбжь алагамҭаз. Ҭырқәтәыла иҟоу ҳтәыла ахаҭарнакра аума, ҳьынџьуаа роума арыцҳара иақәшәаз ауааԥсыра рыцхыраара рҽазыркит уаҟа адгьылҵысрақәа аԥхьа ианыҟала инаркны. Анҭыҵынтәи инарышьҭыз ацхыраареи, аҭыԥан рымчқәа шеибырҭази ртәы арадио Sputnik Аԥсны аефир аҟны дырзааҭгылеит Ҭырқәтәыла иҟоу аԥсуа диаспора ахаҭарнак Аҭанур Аҟәысба.
"Адгьылҵысра аԥырхага знаҭаз ақалақьқәа 11 иреиҳауп. Ари амчыбжь ашәахьа ауха иҟалар алшоит ҳәа иргәахәоз даҽа зны иҟалеит. Зыҩнқәа иҩналаны аҩнымаҭәа дәылзгарц иаҿыз фҩык аҵахан рыԥсҭазаара иалҵит. Ишыжәдыруа еиԥш, ҳажәлар ара даара ӷәӷәаала ацхыраара рырҭеит (адгьылҵысра иақәшәаз-аред.), ҳашьцәа Аԥснынтә, ҳаԥсадгьыл аҟынтәи ацхыраара аарышьҭит, уи даара ара гәахәа алырхит, иҭабуп рҳәеит аҳәынҭқарра аганахьалагьы, ажәлар рганахьалагьы. Ара иҟоу ҳхаҭарнакра даара ибзианы аус ауеит, ҳфедерациа, ҳхеидкылақәа адгьылҵысра ахьыҟалаз ауааԥсыра ашәҵатәы, иахьынхаша, афатә амашьына дуқәа рыла ирхианы ҳажәлар иҟарҵаз ацхыраара аагара иаҿуп.Уажәгьы асиа ҟаҵаны ауааԥсыра ирҭаху ҳәа аидкылара иаҿуп, ацхыраара иахьынӡаҳалшо ираҳҭоит", - иҳәеит Аҟәысба.
Иара иазгәеиҭеит ақыҭаҟны аҩнқәа змоу аԥсуаа рхаҭарнакцәа арыцҳара ду иақәшәаз хыҵакырҭада иҟоу ауаа шрыдыркыло.
Ажәабжьқәа зегьы
0