Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Апрокуратура хада ихнаркәшеит аҳәынҭдача "Пицунда" Урыстәыла аҭараз аиқәшаҳаҭра аҭҵаара

© Sputnik Томас Тхайцук / Здание генеральной прокуратуры
Здание генеральной прокуратуры - Sputnik Аҧсны, 1920, 07.03.2023
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Агәаҭара мҩаԥган аиҿкаарақәа "Аидгылара", "Аиааира", "Аԥсны асуверинитет ахьчаразы Аилак" раԥшьгамҭала.
АҞӘА, хәажәкыра 7 - Sputnik. Аԥсны Апрокуратура хада ихнаркәшеит аҳәынҭдача "Пицунда" Урыстәыла аҭараз Аԥсни Урыстәылеи рыбжьара аиқәшаҳаҭра аҭҵаара. Агәаҭарақәа рылкаақәа инарықәыршәаны Аминистрцәа реилазаарахь инашьҭуп ашәҟәы агхақәа рырҽеиразы.
Ишеилкаахаз ала, аҳәынҭдача "Пицунда" аҭыӡҭа Аиқәшаҳаҭра ацҵаҿы иарбоу агеографиатә координатқәа ирықәшәаӡом.
Аҭакзыԥхықәу аҳәынҭусбарҭаны иқәгылоит аҳәынҭқарратә мазара анапхгареи ахатәтәреи рзы Аҳәынҭеилакы.
Уи адагьы, азакәанԥҵара иақәмыршәакәа иҵоуроу алкаа ҟанаҵеит адгьылхархәареи акадастри рзы Аҳәынҭусбарҭа.
Аилагарақәа рганахь ала ашьаусҭҵаара хацыркым, аиқәшаҳаҭра азинмчра ахьамоуц инадҳәаланы.
Ажәабжьқәа зегьы
0