Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Арсалиаԥҳа еиҭалҳәеит Аҳәса рымшныҳәазы Аҟәа еиҿкаахо ацәыргақәҵа аҷыдарақәа ртәы

Арсалиаԥҳа еиҭалҳәеит Аҳәса рымшныҳәазы Аҟәа еиҿкаахо ацәыргақәҵа аҷыдарақәа ртәы
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
"Аҧҳәыси аҟазареи. Аҭоурыхи иахьатәи аамҭеи" захьӡу ацәыргақәҵа аатуеит Аҟәа хәажәкыра 7 рзы. Иара еиҿкаауп аҳәса рымшныҳәа инадҳәаланы Ацәыргақәҵатә зал хада аҟны. Ацәыргақәҵа еиднакылоит аҳәса асахьаҭыхыҩцәа русумҭақәа: аҿыханҵа, аграфика, аскульптура. Аекспозициа еиҿкаауп а–ХХ-тәи ашәышықәса иалиаази, аамҭак иҳацану аҟазацәа русумҭақәеи рыла. Сынтәатәи ацәыргақәҵа аҷыдарақәа ртәы арадио Sputnik аефир аҟны еиҭалҳәеит Ацәыргақәҵатә зал хада аиҳабы Ельвира Арсалиаԥҳа.
"Иаҳҳәап, шықәсқәак раԥхьа еиҿаҳкааз ацәыргақәҵа "Аԥҳәыс лхаҿсахьа аҟазараҟны" иаарԥшын лара лхаҭара, лхаҿсахьа аҟазара шаҟа ианыԥшыз. Иахьатәи ацәыргақәҵа азкуп лара лҟазара. Ацәыргақәҵаҟны иӡыргахо аусумҭақәа зегьы ҟарҵеит асахьаҭыхыҩцәа аҳәса. Ҳәарада, аамҭа азнеишьақәа рҽырԥсахит. Ацәыргақәҵатә зал ду аҟны иӡыргахо 45 усумҭа еиуеиԥшым аамҭақәа рзы иҟарҵеит. Абарҭ русумҭақәа рыла сынтәа ааԥын ҳаԥылоит", - лҳәеит Арсалиаԥҳа.
Аицәажәара инеиҵыхны ишәаҳар шәылшоит аудиофаил аҟны хыхь.
Ажәабжьқәа зегьы
0