Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Аԥсны афымцалашара арцәара аамҭеихшанҵа еиҭакуп

© Sputnik Лампочки
Лампочки  - Sputnik Аҧсны, 1920, 24.03.2023
Анапаҵаҩра
Урыстәылантәи алашара аашьҭра ианаҟәыҵ ашьҭахь Аԥсны иахьаҵанакуа уахыки-ҽнаки рыҩнуҵҟа хԥа-хԥа сааҭ алашара дырцәалоит.
АҞӘА, хәажәкыра 24 - Sputnik. Афымцалашара арцәара аамҭеихшанҵа еиҭакуп хәажәкыра 25 инаркны ҳәа аанацҳауеит "Амшынеиқәафымцамч" апресс-маҵзура.

Уажәшьҭарнахыс Аԥсны иахьаҵанакуа уахыки-ҽнаки рыҩнуҵҟа хԥа-хԥа сааҭ алашара дырцәалоит.

Аамҭеихша ҿыц аларгалеит Урыстәылантәи алашара аашьҭра иаҟәыҵны ЕгрыГЕС аҟынтәи алашара ҳауа ҳахьалагаз азы.
Аӡынразы Аԥсны ахатәы лшарақәа ахьазымхоз азы аҳәара ҟаҵан Урыстәылантәи алашара аарышьҭразы. Аԥсны Мрагыларатәи ахәҭа ЕгрыГЕС аҟынтәи алашара аиуан. Убри аан алашара арцәара аамҭа ааныжьын, 4-8 сааҭ рҟынӡа.
Ажәабжьқәа зегьы
0