Жәабран 20 инаркны Аԥсны иахьаҵанкуа афымцалашара дырцәо иалагеит есыҽны асааҭ 11:00 инаркны 14:00 рҟынӡа, ЕгрыГЕС иҭоу аӡы амаҷхара иахҟьаны зынӡа аусура иаанымгыларц.

аматериалқәа
Аамҭа алхра
Даҽа 20 материал
  • Мчыбжьык иалагӡаны
  • Мызкы иалагӡаны
  • Шықәсык иалагӡаны
  • Аамҭа зегьы иалагӡаны
Ажәабжьқәа зегьы
0