Ихырҳагоу амаҭәашьарқәа аиурц: Лыхнашҭатәи аҭәаҵла шеиқәдырхо

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Идырым аӡәы Лыхнашҭа игылаз аҭәаҵла ду ааха аиҭеит. Аҵла ацәа 15 - 20 сантиметра иагәылакны иԥҟоуп.
Идырым аӡәы Лыхнытәи ашҭаҿы игылаз ашәышықәсақәа ирҭысхьоу аҭәаҵла ааха аиҭеит мшаԥы 5 рзы.
Аекологцәеи аҭыԥантәи ауааԥсыреи Лыхнашҭатәи аҭәаҵла аиқәырхара рҽазыршәоит. Аԥсны аҭҵаарадыррақәа Ракадемиа ахада ихаҭыԥуаҩ Сергеи Бебиа иҳәеит, аҵла аԥҟарсҭа аҵлеиларш ахьшьны аҭәаҵла абаҳчатә цәала ишҭдырҭәаауа. Аԥсны аекологиа аинститут аиҳабы Роман Дбар иажәақәа рыла, аҵла аҩнуҵҟа гәаҩоуп, аҭәаҵла ацәа акәын еибаркны изкыз, уи ԥҟоуп. Уажәазы аҵла арӷәӷәаразы агәаҩара абетон ҭадырҭәеит.
Лыхнашҭаҟа инеит Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа, Атәыла аиҳабыра, аекологцәа, абнахылаԥшыҩцәа, аҵарауаа, ауаажәларра, азинхьчаратә усбарҭақәа русзуҩцәа.
Иҟалаз ахҭыс инамаданы ашьаус ахацыркра иазхәыцуеит.
Ажәабжьқәа зегьы
0