Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Аҟәа Аҵара аусбарҭа аиҳабы: ашколқәа рҿы аус зымукәа иарбаз ахаҿқәа рацәан

© Sputnik / Томас Тхайцук Администрация города Сухум
Администрация города Сухум  - Sputnik Аҧсны, 1920, 09.04.2023
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
АҞӘА, мшаԥы 9 - Sputnik. Аҟәа ашколқәа рҿы аус зымукәа иарбаз ахаҿқәа рацәан лҳәеит аҳҭнықалақь ахадара амуниципалтә усбарҭа "Аҵара аусбарҭа" аиҳабы Асҭанда Ҭаркьылԥҳа.
Лара лажәақәа рыла, ҩышықәса ирылагӡаны аҟәатәи ашколқәеи ашколқәранӡатәи аҵараиурҭақәеи русура азакәанԥҵара иашьашәаланы иҟалартә аус рыдырулон.
Аҵара аусбарҭа аԥыхны иаԥҵан ақалақь ахадара Амуниципалтә усбарҭа. Ари аиҭеиҿкаара ашколқәа рыхьӡқәа амԥсахӡеит, уи ала ирӡбаз акадртә зҵаарақәа роуп, аилагарақәа раарԥшроуп изызкыз.
Ҭаркьылԥҳа иара убас илҳәеит ауаажәларраҿы агәынамӡара цәырызгаз аҳҭнықалақь ашколқәа рыхьӡқәа ажәа "афилиал" зацырҵаз атәы.
"Ажәа "афилиал" иаанаго уи Аҵара аусбарҭа иаҵанакуа ахыбра ахьакәу ауп, уаҳа даҽа ҵакык амам, ашкол ахьӡ аԥсахра ҳәа акгьы ыҟам", - ҳәа инаҵылшьит Ҭаркьылԥҳа.
Аҟәа ахадара азиндырҩы Стелла Лолуаԥҳа ишылҳәаз ала, ахадара амуниципалтә усбарҭа "Аҵара аусбарҭа" иаҵанакуеит абжьаратә школқәа, ашколқәранӡатәи аҵараиурҭақәа, ахарҭәаагатә ҵараиура аусбарҭақәа.
"Ҳара ҳгәы иҭаӡамызт, иагьҳалшомызт аҭоурыхтә ҭынха, ашколқәа рҭоурыхтә хаҿра рымхра. Аҵара аусбарҭеи ҳфилиалқәеи зинтә шьаҭас ирымоуп иагьақәшәоит иахьа аус зуа Аԥсны Аҳәынҭқарра азакәанԥҵара", - ҳәа азгәалҭеит Лолуаԥҳа.
Ажәабжьқәа зегьы
0