Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Афермақәа рҿы иҟаҵоу ашәқәа рџьармыкьа мҩаԥысит Аҟәа аплатформа "Гәыма" аҿы

© Sputnik / Леон Адлейба Cырная выставка на площадке "Гума"
Cырная выставка на площадке Гума - Sputnik Аҧсны, 1920, 29.04.2023
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Акультура-усутә ҭыԥ "Гәыма" аҿы имҩаԥысуа ҽнактәи аџьармыкьаҿы рышәқәа наргеит ааҩык аферма аусзуҩцәа - аҭыԥҳацәа.
АҞӘА, мшаԥы 29 - Sputnik, Сариа Кәарцхьиаԥҳа. Афермақәа рҿы иҟаҵоу ашәқәа рџьармыкьа мҩаԥысит Аҟәа аплатформа "Гәыма" аҿы асабша мшаԥы 29 рзы.
"Иахьа аплатформа "Гәыма" аҿы имҩаԥысуеит аферма ашәқәеи аферматә аалыҵи рџьармыкьа. Уи еиҿкаауп Еиду амилаҭқәа реиҿкаара иатәу Афатә аалыҵи ақыҭанхамҩеи реиҿкаара Аҟәа иҟоу рофис, "ахшхарҵәы аҟаҵараҟны аҳәса рыцхраара" иазку апроект аҳәаақәа ирҭагӡаны. Иара убас ари аофис егьырҭ афермерцәагьы ара раалыҵ аӡыргараҟны алшара рынаҭеит. Убри азы ара шәара ижәбоит аспаржа, акәтаӷьқәа, аҩы, аџьанџьыхәа уҳәа егьырҭ аалыҵқәа", - лҳәеит Акультура-усутә ҭыԥ "Гәыма" акуратор Шьарида Ҭыжәԥҳа.
Лара лажәақәа рыла, амш шыцәгьоугьы, аусмҩаԥгатә ауаа рацәаны иаҭааит, избанзар ашә Аԥсны бзиа еицырбоит. Уи анаҩс, иахьатәи ҳџьармыкьа даҽа ҷыдарак амоуп - ара иӡыргоуп атрадициатә ашәхкқәа рыдагьы, акыраамҭа зеилаҵара аҭаху ашәхкқәагьы - кашкавал, качотта, халуми.
"Ари аҩыза аџьармыкьаҿы ашәқәа азҿлымҳара ду рымоуп. Аха иахьатәи апроект даҽа ҷыдарак амоуп - ара иӡыргоуп атрадициатә ашәхкқәа рыдагьы, акыраамҭа зеилаҵара аҭаху ашәхкқәагьы. Аилаҵара аамҭа шаҟа ирацәоу аҟара уи ахәгьы духоит. Убри азы даара акраҵанакуеит ҳара ҳфермерцәа - аҭыԥҳацәа зыхә ҳараку аалыҵ аҟаҵаразы алшара ахьрымоу", - ҳәа инаҵылшьит Ҭыжәԥҳа.
© Sputnik / Леон Адлейба

Афермақәа рҿы иҟаҵоу ашәқәа рџьармыкьа аплатформа "Гәыма" аҿы

Афермақәа рҿы иҟаҵоу ашәқәа рџьармыкьа аплатформа "Гәыма" аҿы - Sputnik Аҧсны
1/11

Афермақәа рҿы иҟаҵоу ашәқәа рџьармыкьа аплатформа "Гәыма" аҿы

© Sputnik / Леон Адлейба

Афермақәа рҿы иҟаҵоу ашәқәа рџьармыкьа аплатформа "Гәыма" аҿы

Афермақәа рҿы иҟаҵоу ашәқәа рџьармыкьа аплатформа "Гәыма" аҿы - Sputnik Аҧсны
2/11

Афермақәа рҿы иҟаҵоу ашәқәа рџьармыкьа аплатформа "Гәыма" аҿы

© Sputnik / Леон Адлейба

Афермақәа рҿы иҟаҵоу ашәқәа рџьармыкьа аплатформа "Гәыма" аҿы

Афермақәа рҿы иҟаҵоу ашәқәа рџьармыкьа аплатформа "Гәыма" аҿы - Sputnik Аҧсны
3/11

Афермақәа рҿы иҟаҵоу ашәқәа рџьармыкьа аплатформа "Гәыма" аҿы

© Sputnik / Леон Адлейба

Афермақәа рҿы иҟаҵоу ашәқәа рџьармыкьа аплатформа "Гәыма" аҿы

Афермақәа рҿы иҟаҵоу ашәқәа рџьармыкьа аплатформа "Гәыма" аҿы - Sputnik Аҧсны
4/11

Афермақәа рҿы иҟаҵоу ашәқәа рџьармыкьа аплатформа "Гәыма" аҿы

© Sputnik / Леон Адлейба

Афермақәа рҿы иҟаҵоу ашәқәа рџьармыкьа аплатформа "Гәыма" аҿы

Афермақәа рҿы иҟаҵоу ашәқәа рџьармыкьа аплатформа "Гәыма" аҿы - Sputnik Аҧсны
5/11

Афермақәа рҿы иҟаҵоу ашәқәа рџьармыкьа аплатформа "Гәыма" аҿы

© Sputnik / Леон Адлейба

Афермақәа рҿы иҟаҵоу ашәқәа рџьармыкьа аплатформа "Гәыма" аҿы

Афермақәа рҿы иҟаҵоу ашәқәа рџьармыкьа аплатформа "Гәыма" аҿы - Sputnik Аҧсны
6/11

Афермақәа рҿы иҟаҵоу ашәқәа рџьармыкьа аплатформа "Гәыма" аҿы

© Sputnik / Леон Адлейба

Афермақәа рҿы иҟаҵоу ашәқәа рџьармыкьа аплатформа "Гәыма" аҿы

Афермақәа рҿы иҟаҵоу ашәқәа рџьармыкьа аплатформа "Гәыма" аҿы - Sputnik Аҧсны
7/11

Афермақәа рҿы иҟаҵоу ашәқәа рџьармыкьа аплатформа "Гәыма" аҿы

© Sputnik / Леон Адлейба

Афермақәа рҿы иҟаҵоу ашәқәа рџьармыкьа аплатформа "Гәыма" аҿы

Афермақәа рҿы иҟаҵоу ашәқәа рџьармыкьа аплатформа "Гәыма" аҿы - Sputnik Аҧсны
8/11

Афермақәа рҿы иҟаҵоу ашәқәа рџьармыкьа аплатформа "Гәыма" аҿы

© Sputnik / Леон Адлейба

Афермақәа рҿы иҟаҵоу ашәқәа рџьармыкьа аплатформа "Гәыма" аҿы

Афермақәа рҿы иҟаҵоу ашәқәа рџьармыкьа аплатформа "Гәыма" аҿы - Sputnik Аҧсны
9/11

Афермақәа рҿы иҟаҵоу ашәқәа рџьармыкьа аплатформа "Гәыма" аҿы

© Sputnik / Леон Адлейба

Афермақәа рҿы иҟаҵоу ашәқәа рџьармыкьа аплатформа "Гәыма" аҿы

Афермақәа рҿы иҟаҵоу ашәқәа рџьармыкьа аплатформа "Гәыма" аҿы - Sputnik Аҧсны
10/11

Афермақәа рҿы иҟаҵоу ашәқәа рџьармыкьа аплатформа "Гәыма" аҿы

© Sputnik / Леон Адлейба

Афермақәа рҿы иҟаҵоу ашәқәа рџьармыкьа аплатформа "Гәыма" аҿы

Афермақәа рҿы иҟаҵоу ашәқәа рџьармыкьа аплатформа "Гәыма" аҿы - Sputnik Аҧсны
11/11

Афермақәа рҿы иҟаҵоу ашәқәа рџьармыкьа аплатформа "Гәыма" аҿы

1/11

Афермақәа рҿы иҟаҵоу ашәқәа рџьармыкьа аплатформа "Гәыма" аҿы

2/11

Афермақәа рҿы иҟаҵоу ашәқәа рџьармыкьа аплатформа "Гәыма" аҿы

3/11

Афермақәа рҿы иҟаҵоу ашәқәа рџьармыкьа аплатформа "Гәыма" аҿы

4/11

Афермақәа рҿы иҟаҵоу ашәқәа рџьармыкьа аплатформа "Гәыма" аҿы

5/11

Афермақәа рҿы иҟаҵоу ашәқәа рџьармыкьа аплатформа "Гәыма" аҿы

6/11

Афермақәа рҿы иҟаҵоу ашәқәа рџьармыкьа аплатформа "Гәыма" аҿы

7/11

Афермақәа рҿы иҟаҵоу ашәқәа рџьармыкьа аплатформа "Гәыма" аҿы

8/11

Афермақәа рҿы иҟаҵоу ашәқәа рџьармыкьа аплатформа "Гәыма" аҿы

9/11

Афермақәа рҿы иҟаҵоу ашәқәа рџьармыкьа аплатформа "Гәыма" аҿы

10/11

Афермақәа рҿы иҟаҵоу ашәқәа рџьармыкьа аплатформа "Гәыма" аҿы

11/11

Афермақәа рҿы иҟаҵоу ашәқәа рџьармыкьа аплатформа "Гәыма" аҿы

Акультура-усутә ҭыԥ "Гәыма" аҿы ашәқәа рџьармыкьа ҩынтәуп имҩаԥысуеижьҭеи. 2022 шықәса лаҵарамзазы ари аҩызуа аусмҩаԥгатә еиҿкаан, усҟан уи иахьӡын "Cheese and wine" ("Ашәи аҩи").
Винный конкурс 28-04-2023 - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.04.2023
Аԥсны
Аԥсуа ҩқәа аҩбатәи рмилаҭтә еицлабраҟны аиааира згаз рыхьӡқәа рылаҳәоуп
Ажәабжьқәа зегьы
0