Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Еныкь Аҿар ртеатр ақәыргыламҭа "Ауаажәлар ирылахәу асениор" азы

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Еныкь Аҿар ртеатр ақәыргыламҭа "Ауаажәлар ирылахәу асениор" иазкны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсуа ҳәынҭқарратә Аҿар ртеатр иқәнаргылоит аспектакль "Ауаажәлар ирылаху асениор". Аԥхьарбара ҟалоит лаҵарамза 10, 11 рзы. Ақәыргыламҭа ишьҭнахуа атема, иаанарԥшуа ахҭысқәа, иалахәу актиорцәа, аус шадырулоз атәы арадио Sputnik аефир аҟны еиҭеиҳәеит Аҿар ртеатр аиҳабы Аслан Еныкь.
Аицәажәара шәаҳар шәылшоит аудиофаил аҟны.
Ажәабжьқәа зегьы
0