Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Аҳәынҭавтоинспекциа аԥышәара апрактикатә хәҭа адкылара хацнаркуеит

© Sputnik / Владимир Астапкович / Амедиаҵәахырҭахь аиасраЗнак "Учебное транспортное средство"
Знак Учебное транспортное средство - Sputnik Аҧсны, 1920, 17.05.2023
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Амашьына арныҟәцара апрактикатә хәҭазы аԥышәара анырҭиуа арыцхәи аамҭеи рыларҳәоит автошколқәа рхаҭарнакцәа.
АҞӘА, лаҵара 17- Sputnik. Аԥсны Аҳәынҭавтоинспекциа амашьына арныҟәцараз азин аиуразы аԥышәара апрактикатә хәҭа адкылара хацнаркуеит ҳәа аанацҳауеит Аԥсны Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистрра апресс-маҵзура.
Аҳәынҭавтоинспекциа аусзуҩцәа аԥышәара рыдыркылоит аусуреи аԥсшьара мшқәеи рзы, аԥышәаратә хырхарҭа иахысуеит амҩа хадақәа рҟны.
Ари зыдҳәалоу аԥышәара зҭираны иҟоу рхыԥхьаӡара ахьырацәоу ауп.
Аминистрцәа реилазаара 2023 шықәса цәыббра 1 аҟынӡа автодром ҷыдаҿы аԥышәарақәа рыдкылара аҿҳәара инахеит.
Апрактикатә ԥышәарақәа мҩаԥгахоит ҩ-хәҭак рыла:
иҷыдоу арҵаратә автодром аҿы,
атранспорт ахьныҟәо аҭыԥ аҿы иԥышәоу амҩахырхарҭала.
Ажәабжьқәа зегьы
0