Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Акультуратә афиша: ацәыргақәҵа, аспектакльқәа, ауарӷантә концерт

© Sputnik / Занавес
Занавес - Sputnik Аҧсны, 1920, 22.05.2023
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Лаҵара 22-28 рызтәи акультуратә хҭысқәа рафиша. Аинформациатә маҵзура Sputnik Аԥсны ишәыднагалоит ареспубликаҿы имҩаԥысраны иҟоу есымчыбжьатәи ахҭысқәа рафиша – атеатртә қәгыларақәа, афилармониатәи аестрадатәи концертқәа, ацәыргақәҵақәа.
Сариа Кәарцхьиаԥҳа, Sputnik
Иааиуа амчыбжь азы Аԥснытәи атеатрқәа иаздыхиеит аспектакльқәа.
Аԥсуа ҳәынҭқарратә драматә театр аҿы лаҵара 23 асааҭ 19:00 рзы иддырбоит аспектакль "Ҳауа идагәада?”.
Премьера комедии Кто из нас глухой? по одноименному произведению Шоты Чкадуа - Sputnik Аҧсны, 1920, 30.06.2022
Аԥсны
"Ҳауа идагәада?": аԥсуа театр аԥхьарбара
Лаҵара 26 асааҭ 19:00 рзы Аԥсуа драматә театр аҿы - аспектакль "Агәхыхҩы".
Лаҵара 24 асааҭ 19:00 рзы Аԥснытәи аҿар ртеатр аҿы - "Қьалашьбеи".
Аурыс драматә театр аҿы лаҵара 23 асааҭ 19:00 рзы "Аҳкәажә бырг лаара".
Лаҵара 25 асааҭ 19:00 рзы - аспектакль “Аревизор”.
Лаҵара 27 асааҭ 15:00 рзы - аспектакль “Ҳаџьы-Мураҭ”.
Предпремьерный показ спектакля  Кровавая свадьба в РУСДРАМе - Sputnik Аҧсны, 1920, 21.05.2023
Аԥсны
"Агастроль дуқәа": РУСДРАМ аспектакльқәа урыстәылатәи ахәаԥшцәа иддырбоит
Аҟәатәи Ацәыргақәҵатә зал хадаҿы лаҵара 24 инаркны рашәара 5 рҟынӡа – асахьаҭыхыҩ Аԥшьа Ҳагԥҳа лцәыргақәҵа мҩаԥгахоит.
Акультуратә мчыбжьы хыркәшахоит лаҵара 28 асааҭ 17 рзы иаатуа ауарӷантә музыка аконцерт ала.
Ажәабжьқәа зегьы
0