Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

2022-2025 шықәсқәа рзы Аԥсны асоциал-економикатә ҿиаразы аиқәшаҳаҭра аԥсахрақәа алагалоуп

© Sputnik / Томас Тхайцук Сессия Парламента
Сессия Парламента - Sputnik Аҧсны, 1920, 26.05.2023
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аратификациа зызу аԥкаанҵа ишьақәнарӷәӷәоит 2023 шықәсазы Аԥсны аҳәынҭмаҵзурауаа абжьаратә улафахәы аҵакы.
АҞӘА, лаҵара 26 - Sputnik, Асмаҭ Ҵәыџьԥҳа. Аԥсны Апарламент ирыдыркылеит Аԥсни Урыстәылеи рыбжьара 2022-2025 шықәсқәа рзы Аԥсны асоциал-економикатә ҿиараз Аиқәшаҳаҭра аԥсахрақәа ралагалараз аԥкаанҵа.
Аԥкаанҵа азырхоуп аиқәшаҳаҭра аҩбатәи аҟәша 3-тәи ахәҭаҷ 6-тәи ахәҭа анагӡара. Уи инақәыршәаны Аганқәа есышықәса рнапы аҵарыҩуеит хаз игоу аԥкаанҵа, Аԥсны аҳәынҭмаҵзурауаа ркатегориақәак абжьаратә улафахәы ахықәкытә ҵакы ашьақәыргылараз.
Аԥкаанҵа иаланагало аиҭакрақәа азырхоуп агәабзиарахьчара, аҵараҵара, аҭҵаарадырра, аспорт, асоциалтә маҵзура аусзуҩцәа 2023 шықәсазы абжьаратә улафахәы ашьақәырӷәӷәара.
Заседание в парламенте 29-12-2022 - Sputnik Аҧсны, 1920, 29.12.2022
Аԥсны
Апарламент Аԥсны асоциал-економикатә ҿиара ацхырааразы Аиқәшаҳаҭра шьақәнарӷәӷәеит
Ажәабжьқәа зегьы
0