Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Зхьышьҭра змырӡыз: Намық Арсҭаа еиҭеиҳәеит Аԥсныҟа нхара дшааз

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Ҭырқəтəыла Диузџье ақалақь иазааигәоу Аԥсарацхьынара ақыҭа иалҵыз, Сҭампыл инхоз Арсҭаа Намық Аԥсныҟа раԥхьаӡа акәны дааит 2007 шықәсазы. Ҩышықәса рнаҩс иаҳа лассы-ласс даҭаауа далагеит Аԥсны, нхара ҳәа диасит 2013 шықәсазы. Намық иажәақәа рыла, згәы ҭыӷьӷьаа иҟоу аԥсуа жәлар дрызхәыцны шьҭахьҟа сцандаз имҳәаӡеит.
Ажәабжьқәа зегьы
0