Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Ҷкадуаԥҳа Тҟәарчалтәи коллеџь азы: иҭало иаҳа имаҷхеит

Чкадуаԥҳа Тҟәарчалтәи коллеџь азы: иҭало иаҳа имаҷхеит
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Тҟәарчалтәи агуманитартә-ааглыхратә коллеџь аиҳабы инапынҵақәа назыгӡо Ельвира Ҷкадуаԥҳа арадио Sputnik аефир аҿы еиҭалҳәеит, ибжьаратәу аҵараиурҭа азҿлымҳара ахьынӡамоу атәы, илҳәеит, иарбан занааҭқәоу уаҟа изхысуа.
Тҟәарчалтәи агуманитартә-ааглыхратә коллеџь аус ауеит х-занааҭк рыла - автомобилтә техникатә маҵзура, аргылаҩ, алагарҭатә классқәа рырҵаҩы.
"Иахьа иҳамоуп 45-ҩык астудентцәа. Аколлеџь иҭало иаҳа имаҷхеит. Сынтәа 10-ҩык роуп иааиз. Ари даара имаҷуп, ари аҩыза аҭагылазаашьа ҳгәалашәаӡом. Иҟоу азанааҭқәа рахьынтә иаҳа иазхьаԥшуеит аргылаҩ изанааҭ. Аҩбатәи аҭыԥ аҿы игылоуп алагарҭатә классқәа рырҵаҩы. Автомобилтә техникатә маҵзура азанааҭ ала аҵара зҵо ианалго аамҭазы усурала еиқәыршәоуп. Иҳамоуп зхатә усгьы зҽазызкызгьы", - ҳәа еиҭалҳәеит Ҷкадуаԥҳа.
Убри аан лара иалзгәалҭеит аргылаҩцәа апрактика иахьахысуа аҭыԥқәа шыҟам. Аколлеџь аҭаларазы Тҟәарчалҟа инеиуеит егьырҭ араионқәа рҟнытә ахәыҷқәа, дыҟоуп Гәылрыԥшьынтәгьы иаауа лҳәеит Ҷкадуаԥҳа.
Иаҳа инарҭбааны аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.
Ажәабжьқәа зегьы
0