Урыстәыла

Украина атәылауаҩ аԥшыхәра мҩаԥигон ҳәа Ҟабарда-Балкариа даанкылоуп

© Sputnik / ЦОС ФСБ РФ / Амедиаҵәахырҭахь аиасраФСБ РФ задержала подозреваемого в госизмене в Хабаровском крае
ФСБ РФ задержала подозреваемого в госизмене в Хабаровском крае - Sputnik Аҧсны, 1920, 20.06.2023
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Урыстәыла АШәМ ишьақәнаргылеит 44 шықәса зхыҵуа ахаҵа Украина Ашәарҭадаратә маҵзура адҵа наигӡон ҳәа.
АҞӘА, рашәара 20 - Sputnik. Украина атәылауаҩ аԥшыхәра мҩаԥигон ҳәа гәҩарас дҟаҵаны Нальчик даанкылоуп ҳәа аанацҳауеит Урыстәыла АШәМ апресс-маҵзура.
Иаанкылоу ауаҩы украинатәи иҷыдоу амаҵзурақәа аурыс арбџьармчқәа ирызкыз адыррақәа риҭон, урҭ аоперациа ҷыда амҩаԥгараан Урыстәыла ашәарҭадара аилагаразы ахархәара рыҭазар ауан ҳәа аанацҳауеит адырраҭара.
Ашьаус хацыркуп Урыстәыла Ашьаустә закәанеидкыла ахәҭаҷ 276 ("Аԥшыхәра") ала иазԥхьагәаҭоу ацәгьоура аҟазшьақәа зегь рыла. Ашьаусԥшаара иаҵанакуа аусмҩаԥгатәқәа ирыцҵоуп.
Ажәабжьқәа зегьы
0