Аҳәынҭқарратә программа "Анхарҭа" 2023 шықәсазы

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аҳәынҭқарратә хықәкытә программа "Анхарҭа" 2023 шықәсазы 103 рзаҳал алазҵаз рҟынтәи 67 анхарҭа аархәаразы аԥарақәа рыҭара иазыразхеит.
Зынӡа апрограмма анагӡаразы ахарџь 60 млн мааҭ иартәеит.
Аԥсны ахада иусԥҟала 2021 шықәсазы ишьақәырӷәӷәан аҳәынҭпрограмма Аԥсны социалла ихьчам ауааԥсыра анхарҭаҭыԥқәа раахәаразы хықәкыла ацхыраара рыҭара. Апрограмма аԥҟарақәа инарықәыршәаны арзаҳал алазҵаз аҭаацәара анхарҭа аахәараз 500 нызқьмааҭи аҭаацәараҿы иҟоу рыцԥхьаӡа 100-100 нызқьмааҭи рзыршәоит. Иааизакны 1,2 миллион мааҭ артәоит.
Ажәабжьқәа зегьы
0