Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Максим Решетников Бзыԥтәи астанциа маҷ даҭааит

© Sputnik / Томас ТхайцукМинистр экономразвития России Максим Решетников прибыл в Абхазию
Министр экономразвития России Максим Решетников прибыл в Абхазию - Sputnik Аҧсны, 1920, 04.07.2023
Анапаҵаҩра
Амш аҩныҵҟа Урыстәыла аекономикатә ҿиара аминистр Максим Решетников зхадараҿы дыҟоу аделегациа Гагри Гәылрыԥшьи араионқәа ирҭаауеит.
ГАГРА, ԥхынгәы 4 - Sputnik, Бадри Есиава. Урыстәыла аекономикатә ҿиара аминистр Бзыԥтәи астанциа маҷ даҭаан ибеит ҳәа ааицҳауеит Sputnik акорреспондент.
Аобиект ареконструкциа азууп Аԥсны асоциал-економикатә ҿиара ацхырааразы Аинвестициатә программа аҳәаақәа ирҭагӡаны. Аусурақәа ирзоужьуп 620 миллион мааҭ.
Акапиталтә ргылара аусбарҭа аиҳабы Ҭемыр Агрба иҳәеит астанциа маҷ амчхара 126 мегаватт шыҟоу, атехникатә усурақәа шхыркәшоу, аперсонал рзы ахыбра аремонт ишаҿу.
Решетников аобиект азеиԥшнапхага шеиҿкаау ибеит, дазҵааит аҿар аусурахь рааира атәы. "Амшынеиқәафымцамч" адиректор хада Ҭемыр Џьынџьал иазгәеиҭеит ари аганахьала рацәак активра шыҟам. Решетников агәыӷра ааирԥшит ауалафахәқәа рыԥсахра ашьҭахь апроблема ӡбахап ҳәа.
Аминистр идырдырит аобиект ақәыӷәӷәара еиҳаӡа 140 мегаватт шыҟоу, ареконструкциа ашьҭахь ҩынтә ишеиҵахаз.
Астанциа маҷ официалла иаартхоит мызки бжаки рышьҭахь.
Министр экономразвития России Максим Решетников прибыл в Абхазию - Sputnik Аҧсны, 1920, 04.07.2023
Аԥсны
Урыстәыла аекономикатә ҿиара аминистр Максим Решетников Аԥсны даҭааны дыҟоуп
Ажәабжьқәа зегьы
0