Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Атуризм аминистр абжьгара ҟаиҵеит аамҭала аплиажқәа аркызарц

© Sputnik / Артур Лебедев / Амедиаҵәахырҭахь аиасраШторм в Сочи
Шторм в Сочи - Sputnik Аҧсны, 1920, 10.07.2023
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Амҽыша, ԥхынгәы 9 рзы АҶА аусзуҩцәа Гагра, Гәдоуҭа, Гәылрыԥшь араионқәа рҿы аӡқәа ахьхыҵыз аҭыԥқәа рҟынтәи 30-ҩык рҟынӡа атуристцәа еиқәдырхеит.
АҞӘА, ԥхынгәы 10 - Sputnik. Атуризм аминистр Ҭеимураз Хышба абжьгара ҟаиҵеит аамҭала аплиажқәа аркызарц ҳәа аанацҳауеит аусбарҭа апресс-маҵзура.
Иара иазгәеиҭеит ари ареспублика ауааԥсыреи асасцәеи ршәарҭадара ишазырхо.
Хышба иҳәеит уажәазы аҭагылазаашьа шшәарҭам, аха ахылаԥшра шхымԥадатәиу.
"Иалшо зегь ҟаҵатәуп мышқәак ракәзаргьы ауаа амшын иҭамло аусқәа реиҿкаара", - ҳәа иҳәеит аминистр.
Ареспубликаҿы аҭыԥ змаз амшцәгьақәа рышьҭахь Аԥсны АҶА атәыла ауааԥсыреи асасцәеи ирабжьыргоит Гагра араион аҭаара рҽацәхьаркырц.
Адәыӷбақәа рныҟәара аамҭала иаанкылоуп аихамҩақәа ахьҵыӡәӡәаау азы.
Амҽыша, ԥхынгәы 9 рзы АҶА аусзуҩцәа Гагра, Гәдоуҭа, Гәылрыԥшь араионқәа рҿы аӡқәа ахьхыҵыз аҭыԥқәа рҟынтәи 30-ҩык рҟынӡа атуристцәа еиқәдырхеит.
Гагра араион аҿы ахатәы нхамҩақәа аӡы рыҵалеит. Макьаназы ари арыцҳара амҽхак еилкаам.
Ажәабжьқәа зегьы
0