Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Атәылауаҩи аиҳабыреи: Гәынԥҳа Гагра аӡхыҵраан аԥхасҭа зауз ишрыцхраахо атәы

Атәылауаҩи аиҳабыреи: Гәынԥҳа Гагра аӡхыҵраан аԥхасҭа зауз ишрыцхраахо атәы
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Гагра араион ахада ихаҭыԥуаҩ Хана Гәынԥҳа арадио Sputnik аефир аҟны еиҭалҳәеит ԥхынгәымзаз иҟаз амшцәгьақәа раан аԥхасҭа зауз ирыҭахо ацхыраара атәы.
1200-ҩны инареиҳаны ааха роуит ԥхынгәы 9 руха Гагра араион аҟны амшцәгьа аан иҟалаз аӡхыҵрақәа ирыхҟьаны. Еиҳарак аԥхасҭа роуит Ԥсахара, Бзыԥҭа, Алаҳаӡы, Лӡаа ақыҭақәа рынхацәа, иара убас Гагра иаланхо.
"Иҟоуп аҭаацәарақәа ааха ӷәӷәаны изауз, дара иахьагьы рыҩны изахылаӡом. Ԥсахара ақыҭаҿы инхоз хә-ҭаацәарак рыҩнқәа рахь изнеиӡом. Ас еиԥш иҟоу аҭаацәа зегь раԥхьа иргыланы ацхыраара рыҭоуп. Араион ахадара рымчала арҭ амшқәа инеиԥынкыланы арыцқьаратә усқәа цоит, амҩақәа рыцқьоуп, афымцашьаҟақәа шьақәыргылоуп, ауаа ӡыла еиқәыршәоуп, иара убас амшцәгьа аан ахатәы ҩнқәа рахь иананагаз агәамсам арыцқьаразы атехника нашьҭуп. Араион ахада инапынҵала аус ауеит акомиссиа ауаа аԥаратә цхыраара рыҭаразы. Иахьазы араион ахадарахьы иаагоуп 292 арзаҳал. Иаҳа зҭагылазаашьа ԥсыҽу аҭаацәарақәа роуп ацхыраара зауа", - лҳәеит Гәынԥҳа.
Лара лажәақәа рыла аӡхыҵраан Гагра араион 60 миллион мааҭ инацны аԥхасҭа аиуит. Иҟоуп ауаа маҭәала, фатәыла, ҩнымаҭәала ацхыраара ҟазҵаз. Абизнес знапы алакәу 11 миллион мааҭ иназынаԥшуа ацхыраара ҟарҵеит. Гагара араион ахада ихаҭыԥуаҩ лажәақәа рыла 80 ҭаацәа ацхыраара рыҭахоит 100 инаркны 500 нызқь мааҭ рҟынӡа, ироуз аԥхасҭа зеиԥшроу ҳасаб азуны.
Аицәажәара инеиҵыхны ишәаҳар шәылшоит аудиофаил аҟны хыхь.
Ажәабжьқәа зегьы
0