Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Џьапуа аџьиппинг азы: еиӷьымхозар, арҭ ашықәсқәа еицәахоны избом

Џьопуа аџьиппинг азы: еиӷьымхозар, арҭ ашықәсқәа еицәахоны избом
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсуа џьиппинг зеиԥшроу, аԥсшьаҩцәа ршәарҭадара аиҿкаара иацу аҭакԥхықәра, русура шеиҿкаау атәы арадио Sputnik аефир аҟны еиҭеиҳәеит 15 шықәса иназынаԥшуа аԥсшьаҩцәа лазгаҩазго амашьынарныҟәцаҩ Заур Џьапуа.
"Рхыԥхьаӡарагьы ибзианы ацлара иаҿуп (аџьипқәа рыла аԥсшьаҩцәа ныҟәазго рзы- азгәаҭа). Аиаша шәасҳәап, аҷкәынцәа даара пату ақәҵаны зхы мҩаԥызго, ҳара ҳфирма аҟны еиԥш 3-4 ыҟоуп. Арахь дара аус зуа 22-23 шықәса зхыҵуа роуп, рҽеиҿкааны иныҟәоит, џьара машәырк ҟарҵо сымбацт. Ауаа рацәажәашьа рдыруеит, идырхәмаруеит, идырччоит… Еиӷьымхозар арҭ ашықәсқәа еицәахоны избом ари аус. Аҷкәынцәа амашьына ҿыцқәа аархәоит, иаҳа узықәгәыӷша, насгьы аԥышәа шьҭырхит. Ари шықәсык аус зуа дузидкылом хԥа-ԥшьба шықәса аус зухьоу", - иҳәеит Џьапуа.
Атуристцәа ршәарҭадара дазааҭгыло иара иазгәеиҭеит, амашьына ианынҭатәа инаркны хәылбыҽханӡа ауаа ахьынтәигаз инижьаанӡа "рыхьӡи рыхьымӡӷи" амашьынарныҟәцаҩ инапы ишану.
"Акы рмыхьындаз ҳәа ҳӷьаҵәыӷьаҵәуа ҳрышьҭоуп. Шәхы шымҩаԥыжәгаша ҳәа раҳҳәоит. Афирма иҟанаҵои, ҳара ҳауп аҭакԥхықәра зду", - иҳәеит Џьапуа.
Аицәажәара инеиҵыхны ишәаҳар шәылшоит аудиофаил аҟны хыхь.
Ажәабжьқәа зегьы
0