Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Атуризм аминистрра: Ҩыԥсаратәи аҩхааҿ ауаа рыԥсҭазаара ашәарҭара иҭаргылатәым

© Sputnik / Сергей Мамонтов / Амедиаҵәахырҭахь аиасраСтраны мира. Республика Абхазия
Страны мира. Республика Абхазия - Sputnik Аҧсны, 1920, 17.08.2023
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Нанҳәа 17 рзы Ҩыԥсаратәи аҩхаа аусзуҩцәа акциа мҩаԥыргеит ари аҭыԥ аҟны аԥсшьаҩцәа мҩанызго амашьынақәа раанҿасра ахьааныркылаз азы.
АҞӘА, нанҳәа 17 - Sputnik. Ауаа рыԥсҭазаареи ргәабзиареи ашәарҭара аҭаргылара ҟалом ҳәа иҳәеит Аԥсны атуризм аминистр Ҭемураз Хышба, Ҩыԥсаратәи аҩхаа аҭагылазаашьа ахҳәаа аҭо.
Нанҳәа 17 ашьыжь, Риҵатәи апарк ахь аекскурсиақәа мҩаԥызго акциа мҩаԥыргеит. Акциа амҩаԥгаҩцәа аамҭала амҩа адаркит.
"Аԥсны Атуризм аминистрра Ҩыԥсаратәи аҩхааҿ акоммерциатә усмҩаԥгатә иаҿу еилнакаауеит, аха ауааԥсыра рыԥсҭазаареи ргәабзиареи ашәарҭара аҭаргылара ҟалом", - ҳәа аҳәоит аҳәамҭаҿы.
Аминистр иазгәеиҭеит, атәыла ауааԥсыреи асасцәеи ршәарҭадара аԥыжәара шарҭо.
Дазааҭгылеит рашәарамзазы ахаҳә алеира иахҟьаны аԥсшьаҩы дышҭахаз, аҭыԥҳа ааха шлоуз. Нанҳәамзазы ахаҳәқәа ҩаԥхьа аԥсшьаҩцәа ныҟәызгоз амашьына ишақәҳаз, аха аӡәгьы ааха шимоуз.
Аминистр аҟазацәа данрацәажәа ашьҭахь адҵа ҟаиҵеит ари аҭыԥ аҟны аанҿасра аанкылазарц.
Ҩыԥсаратәи аҩхаа аҭагылазаашьа далацәажәо аминистр иҳәеит, ауааԥсыра рыԥсҭазаареи ргәабзиареи ашәарҭара ишҭаргылатәым.
Ажәабжьқәа зегьы
0