Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Ҳазлацәажәаша хамоуп: Ҭыжәԥҳа ахәыҷқәа ашкол ахь реизгара иазкны

Ҳазлацәажәаша хамоуп: Ҭыжәԥҳа ашкол ахь ахәыҷқәа реизгара иазкны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Ҩыџьа аҵаҩцәа ран, аҭаацәаратә хеилак алахәыла Шьарида Ҭыжәԥҳа арадио Sputnik аефир аҿы еиҭалҳәеит аҭаацәа аҵарашықәс рышҽазыҟарҵаз атәы, ашкол ахь ацара ишазыԥшу, насгьы ахәыҷқәа реизгара иацу акәамаҵамарақәа ртәы.
Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит аудиофаил аҿы.
Ажәабжьқәа зегьы
0