Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Идыдымацәысуа ҭагалан: Амшын еиқәаҿ ажәҩан шыҵлашаауаз

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Сынтәа ҭагалан лассы иааит. Цәыббра 1 ахәыҷқәа рзы аҳамҭа иаҩызахеит, амш каххаа иҟан, аха анаҩс амш шәшьит, ақәа, адыд-мацәыс аацәырҵит.
Аҳауагәаҭаҩцәа излаарыцҳауа ала, Аԥсны цәыббрамзазы ишоурахоит, аха амш аҽеиҭанаклоит, ақәа аулоит, аԥша ӷәӷәаны иаслоит, адыд-мацәыс ҟалоит.
Иааидкыланы иуҳәозар, цәыббрамза актәи азбжазы ҽынла аҳауаԥхарра 24°C - 30°C иҟалоит, амшынӡы аԥхарра акәзар, 27°C рҟынӡа илаҟәуеит.
© Foto / Катя Евдакимова

Ҭагалан ҳгәыҳҽанӡамкәа сынтәа заа иаҳзааит.

Ҭагалан ҳгәыҳҽанӡамкәа сынтәа заа иаҳзааит. - Sputnik Аҧсны
1/9

Ҭагалан ҳгәыҳҽанӡамкәа сынтәа заа иаҳзааит.

© Foto / Катя Евдакимова

Аҵыхәтәантәи аамҭазы ҳзышьцыланы ҳаҟаз амш каххаақәа шәшьит.

Аҵыхәтәантәи аамҭазы ҳзышьцыланы ҳаҟаз амш каххаақәа шәшьит. - Sputnik Аҧсны
2/9

Аҵыхәтәантәи аамҭазы ҳзышьцыланы ҳаҟаз амш каххаақәа шәшьит.

© Foto / Катя Евдакимова

Адыд-мацәысгьы ааҳхалашеит.

Адыд-мацәысгьы ааҳхалашеит. - Sputnik Аҧсны
3/9

Адыд-мацәысгьы ааҳхалашеит.

© Foto / Катя Евдакимова

Ари аҩыза амш ҳазҭалаз амчыбжь зегьы убас иҟалоит.

Ари аҩыза амш ҳазҭалаз амчыбжь зегьы убас иҟалоит. - Sputnik Аҧсны
4/9

Ари аҩыза амш ҳазҭалаз амчыбжь зегьы убас иҟалоит.

© Foto / Катя Евдакимова

Аҳауагәаҭаҩцәа излаарыцҳауа ала, Аԥсны цәыббрамзазы ишоурахоит, аха амш аҽеиҭанаклоит,

Аҳауагәаҭаҩцәа излаарыцҳауа ала, Аԥсны цәыббрамзазы ишоурахоит, аха амш аҽеиҭанаклоит, - Sputnik Аҧсны
5/9

Аҳауагәаҭаҩцәа излаарыцҳауа ала, Аԥсны цәыббрамзазы ишоурахоит, аха амш аҽеиҭанаклоит,

© Foto / Катя Евдакимова

Ақәа аургьы, лассы ихкәалоит.

Ақәа аургьы, лассы ихкәалоит. - Sputnik Аҧсны
6/9

Ақәа аургьы, лассы ихкәалоит.

© Foto / Катя Евдакимова

Цәыббрамзазы ҽынла аҳауаԥхарра 24°C - 30°C иҟалоит.

Цәыббрамзазы ҽынла аҳауаԥхарра 24°C - 30°C иҟалоит. - Sputnik Аҧсны
7/9

Цәыббрамзазы ҽынла аҳауаԥхарра 24°C - 30°C иҟалоит.

© Foto / Катя Евдакимова

Убас ала, Аԥсны акадифаамҭазы зыԥсы зшьар зҭаху уи хымԥада ирылшоит.

Убас ала, Аԥсны акадифаамҭазы зыԥсы зшьар зҭаху уи хымԥада ирылшоит. - Sputnik Аҧсны
8/9

Убас ала, Аԥсны акадифаамҭазы зыԥсы зшьар зҭаху уи хымԥада ирылшоит.

© Foto / Катя Евдакимова

Амала, ус аӡәы акы игәы ианҭеикуа, ажәҩан даҵаԥшыр иаҳа еиӷьуп.

Амала, ус аӡәы акы игәы ианҭеикуа, ажәҩан даҵаԥшыр иаҳа еиӷьуп. - Sputnik Аҧсны
9/9

Амала, ус аӡәы акы игәы ианҭеикуа, ажәҩан даҵаԥшыр иаҳа еиӷьуп.

Ажәабжьқәа зегьы
0