Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Кәарцхьиа: сынтәа ацитрус маҷуп, ахаҭабзиарагьы ҵыԥхтәи еиӷьым

Кәарцхьиа: сынтәа ацитрус маҷуп, ахаҭабзиарагьы ҵыԥхтәи еиӷьым
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Гәдоуҭа араион ақыҭанхамҩа аҟәша аиҳабы Иура Кәарцхьиа арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит сынтәа ацитрус азы аҽаҩра зеиԥшроу, араион аҿы шаҟаҩы ари акультура ааӡара рнапы алаку, насгьы дара рус аҿы ирԥыло ауадаҩрақәа ртәы.
Иура Кәарцхьиа иажәақәа рыла, араион аҿы 212 десҭын адгьыл ацитрус иазкуп, сынтәа иааидкыланы 2 нызқь тонна аҽаҩра иазыԥшуп.
"Сынтәа ацитрус маҷуп, ахаҭабзиарагьы ҵыԥхтәи еиӷьым, анхацәа гәыкԥсыкала аус шадырулогьы. Араион аҿы хәба-фба қыҭоуп ацитрус ахьырааӡо. Иҟоуп аколхоз аамҭа иацәынхаз, иҟоуп ҿыц еиҭазҳауагьы. Ус ақыҭанхамҩа аҿиара апрограммала ԥшьҩык аа-гектрак еиҳаны еиҭазҳаз ҳамоуп. Ҿыцны еиҭарҳауа заа иҟало ацитрус хкқәа роуп", - ҳәа еиҭеиҳәеит Кәарцхьиа.
Гәдоуҭа араион Ақыҭанхамҩа аусбарҭа аиҳабы иажәақәа рыла, ҵыԥх, ҵыԥхцәа ауаа рмандаринақәа рзымҭиӡеит. Сынтәа ус иҟалар, ҳаԥхьаҟа аарыхра мап ацәызкуа рацәаҩхоит ҳәа азгәеиҭеит иара.
Иаҳа инеиҵыхны аицәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит аудиофаил аҿы.
Ажәабжьқәа зегьы
0