Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

"Ҭагалан аԥшшәыхәқәа": Амҳаџьырқәа рыԥшаҳәаҿы арт-пленер шымҩаԥысыз

Анапаҵаҩра
VIII жәларбжьаратәи арт-пленер “Ҭагалан аԥшшәыхәқәа” мҩаԥысуеит Аԥсны жьҭаара 21 инаркны.
Уи иалахәу Аԥсны, Нхыҵ Кавказ, Москва, Санкт-Петербург рҟынтәи асахьаҭыхцәа аӡиа Риҵеи Афон ҿыци инеихьеит. Апленер аԥшьбатәи амш азы урҭ Аԥсны аҳҭнықалақь аҿы асахьа ҭырхырц алшара рыман.
© Sputnik / Томас Тхайцук

VIII жәларбжьаратәи арт-пленер “Ҭагалан аԥшшәыхәқәа” мҩаԥысуеит Аԥсны жьҭаара 21 инаркны.

VIII жәларбжьаратәи арт-пленер “Ҭагалан аԥшшәыхәқәа” мҩаԥысуеит Аԥсны жьҭаара 21 инаркны. - Sputnik Аҧсны
1/14

VIII жәларбжьаратәи арт-пленер “Ҭагалан аԥшшәыхәқәа” мҩаԥысуеит Аԥсны жьҭаара 21 инаркны.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Уи иалахәуп Аԥсны, Нхыҵ Кавказ, Москва, Санкт-Петербург рҟынтәи асахьаҭыхцәа.

Уи иалахәуп Аԥсны, Нхыҵ Кавказ, Москва, Санкт-Петербург рҟынтәи асахьаҭыхцәа. - Sputnik Аҧсны
2/14

Уи иалахәуп Аԥсны, Нхыҵ Кавказ, Москва, Санкт-Петербург рҟынтәи асахьаҭыхцәа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Апроект алахәылацәа аӡиа Риҵеи Афон ҿыци инеихьеит.

Апроект алахәылацәа аӡиа Риҵеи Афон ҿыци инеихьеит. - Sputnik Аҧсны
3/14

Апроект алахәылацәа аӡиа Риҵеи Афон ҿыци инеихьеит.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Иара убас аҿыханҵаҩцәа алшара роуеит Кындыӷ иҟоу абаа Сан-Томазо аҿы аетиудқәа рыҩра.

Иара убас аҿыханҵаҩцәа алшара роуеит Кындыӷ иҟоу абаа Сан-Томазо аҿы аетиудқәа рыҩра.  - Sputnik Аҧсны
4/14

Иара убас аҿыханҵаҩцәа алшара роуеит Кындыӷ иҟоу абаа Сан-Томазо аҿы аетиудқәа рыҩра.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Апленер аԥшьбатәи амш азы асахьаҭыхцәа Аԥсны аҳҭнықалақь аҿы асахьа ҭырхырц алшара рыман.

Апленер аԥшьбатәи амш азы асахьаҭыхцәа Аԥсны аҳҭнықалақь аҿы асахьа ҭырхырц алшара рыман. - Sputnik Аҧсны
5/14

Апленер аԥшьбатәи амш азы асахьаҭыхцәа Аԥсны аҳҭнықалақь аҿы асахьа ҭырхырц алшара рыман.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Урҭ зегьы Амҳаџьырқәа рыԥшаҳәаҿы иаҳа иахьыргәаԥхоз иаангыланы иҭыхуан.

Урҭ зегьы Амҳаџьырқәа рыԥшаҳәаҿы иаҳа иахьыргәаԥхоз иаангыланы иҭыхуан.  - Sputnik Аҧсны
6/14

Урҭ зегьы Амҳаџьырқәа рыԥшаҳәаҿы иаҳа иахьыргәаԥхоз иаангыланы иҭыхуан.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аӡәы "Абыжәырҭа" дагәыдыԥшыло дтәеит.

Аӡәы "Абыжәырҭа" дагәыдыԥшыло дтәеит.  - Sputnik Аҧсны
7/14

Аӡәы "Абыжәырҭа" дагәыдыԥшыло дтәеит.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Даҽаӡәых - атеатр ашҭеи агрифонқәеи дрыхәԥшуа дҭыхуеит.

Даҽаӡәых - атеатр ашҭеи агрифонқәеи дрыхәԥшуа дҭыхуеит. - Sputnik Аҧсны
8/14

Даҽаӡәых - атеатр ашҭеи агрифонқәеи дрыхәԥшуа дҭыхуеит.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Досу иахьиҭаху дтәозаргьы, дара зегьы еидызкыло акы ыҟоуп.

Досу иахьиҭаху дтәозаргьы, дара зегьы еидызкыло акы ыҟоуп. - Sputnik Аҧсны
9/14

Досу иахьиҭаху дтәозаргьы, дара зегьы еидызкыло акы ыҟоуп.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ирымбац, изышьцылам аҭыԥ аҿы инеины, апеизажи архитектуреи аҷыдарақәа ҳасаб рзуны, амш аҽеиҭакрақәа рымшала зҽызыԥсахуа аԥшшәхәқәа идмырҩашьакәа, досу игәы ишаныруа еиԥш асахьаркыратә цәаҩа аарԥшра рыхәҭоуп.

Ирымбац, изышьцылам аҭыԥ аҿы инеины, апеизажи архитектуреи аҷыдарақәа ҳасаб рзуны, амш аҽеиҭакрақәа рымшала зҽызыԥсахуа аԥшшәхәқәа идмырҩашьакәа, досу игәы ишаныруа еиԥш асахьаркыратә цәаҩа аарԥшра рыхәҭоуп.  - Sputnik Аҧсны
10/14

Ирымбац, изышьцылам аҭыԥ аҿы инеины, апеизажи архитектуреи аҷыдарақәа ҳасаб рзуны, амш аҽеиҭакрақәа рымшала зҽызыԥсахуа аԥшшәхәқәа идмырҩашьакәа, досу игәы ишаныруа еиԥш асахьаркыратә цәаҩа аарԥшра рыхәҭоуп.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ари зегьы усҟак имариам иагьа аԥышәа змоу асахьаҭыхыҩ уакәзаргьы.

Ари зегьы усҟак имариам иагьа аԥышәа змоу асахьаҭыхыҩ уакәзаргьы.   - Sputnik Аҧсны
11/14

Ари зегьы усҟак имариам иагьа аԥышәа змоу асахьаҭыхыҩ уакәзаргьы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Асахьаҭыхыҩцәа ҿарацәа еиҳарак ирҭаху - ирласны аетиудқәа рҭыхшьа аҵара ауп.

Асахьаҭыхыҩцәа ҿарацәа еиҳарак ирҭаху - ирласны аетиудқәа рҭыхшьа аҵара ауп. - Sputnik Аҧсны
12/14

Асахьаҭыхыҩцәа ҿарацәа еиҳарак ирҭаху - ирласны аетиудқәа рҭыхшьа аҵара ауп.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Арт-пленер жьҭаара 26 рҟынӡа ицалоит.

Арт-пленер жьҭаара 26 рҟынӡа ицалоит. - Sputnik Аҧсны
13/14

Арт-пленер жьҭаара 26 рҟынӡа ицалоит.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Жьҭаара 26 рзы Аҟәа Ацәыргақәҵатә зал хадаҿы арт-пленер алахәылацәа реихшьалатә цәыргақәҵа ҟалоит.

Жьҭаара 26 рзы Аҟәа Ацәыргақәҵатә зал хадаҿы арт-пленер алахәылацәа реихшьалатә цәыргақәҵа ҟалоит.  - Sputnik Аҧсны
14/14

Жьҭаара 26 рзы Аҟәа Ацәыргақәҵатә зал хадаҿы арт-пленер алахәылацәа реихшьалатә цәыргақәҵа ҟалоит.

Завершится арт-пленэр 26 октября - в Центральном выставочном зале пройдет выставка, на которой будут представлены все работы, нарисованные участниками за это время.
Ажәабжьқәа зегьы
0