Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Аветеран Мықәԥҳа леибашьратә мҩа иазкны

Аветеран Мықәԥҳа леибашьратә мҩа иазкны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны Аџьынџьтәылатә еибашьра аветеран, "Агәымшәараз" амедал занашьоу Жанна Мықәԥҳа арадио Sputnik аефир аҟны еиҭалҳәеит Бармышь лаб иҩны дшыҟаз аибашьра шалагаз. Лара лашьеиҳаб Радик аибашьраҟны дҭахеит. Лара еибашьра дцарц лыӡбеит Гагра ақырҭцәа иҭҟәаны ирымаз лашьа данырцәыбнала, лыуацәа, лҭынхацәа ааха роуа ианалага. Гагра ахақәиҭтәраан Жанна ачечен еибашьцәа дрыцны ақалақь ҭазырцәуаз дрылан. Анаҩс Жанна медиаҳәшьас дыҟан Вианор Ашба напхгара зиҭоз абаталион "Горец" аҟны.
Ажәабжьқәа зегьы
0