Урыстәыла

Путин Аԥсныҟа аӡшьаратә газ баџьда алагаларазы аԥкаанҵа аиқәшаҳаҭра азакәан инапы аҵеиҩит

© Sputnik / Павел Львов / Амедиаҵәахырҭахь аиасраАмурский газоперерабатывающий завод
Амурский газоперерабатывающий завод - Sputnik Аҧсны, 1920, 02.11.2023
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Урыстәыла Афедералтә еизареи Аҳәынҭқарратә думеи Урыстәылантәи Аԥсныҟа баџьда иааргарц иҟало атауарқәа реиқәыԥхьаӡа аԥкаанҵа шьақәдырӷәӷәахьан.
АҞӘА, абҵара 2 - Sputnik. Урыстәыла ахада Владимир Путин Аԥсни Урыстәылеи рыбжьара атауарқәа рыла ахәаахәҭразы аиҳабырабжьаратә еиқәшаҳаҭра иацу аԥкаанҵа ашьақәырӷәӷәаразы азакәан инапы аҵеиҩит. Адокумент кьыԥхьуп азинтә актқәа рофициалтә саит аҿы.
Аԥкаанҵа анапы аҵаҩын Москва, 2023 шықәса лаҵара 16 рзы. Аԥкаанҵаҟны Урыстәылантәи Аԥсныҟа баџьда иаарго атауарқәа рсиаҿы иарбоуп иӡшьартәу агаз.
Здание Парламента Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 02.11.2023
Аԥсны
Урыстәылеи Аԥсни рыбжьара атауарқәа рыла ахәаахәҭразы аиқәшаҳаҭра аԥсахрақәа алагалоуп
Атауарқәа рыла аилахәҳаахәҭраз Аԥсни Урыстәылеи ирыбжьоу Аԥкаанҵа рыдыргалеит Аенергетика аминистрра Урыстәыла Адәныҟатәи аусқәа рминистрра ақәшаҳаҭрала.
Аамҭалатәи аԥкаанҵа жәамш рыҩнуҵҟа аахархәара арҭоит, амчра аиуоит иахәҭоу аҳәынҭқарра ҩнуҵҟатәи ауснагӡатәқәа шынарыгӡаз азы адырра аныҟалак ашьҭахь.
"Аамҭалатәи аԥкаанҵа ахархәара арҭоит, избанзар апропан ихымԥадатәиу атауарқәа ирхыԥхьаӡалоуп. Аԥсны афымцамч азымхара иахҟьаны Урыстәылантәи ҳреспубликахь шықәсык иалагӡаны ҩ-нызқь тонна иӡшьартәу агаз ааргоит", - азгәаҭоуп азакәан апроект аилкаанҵаҟны.
Ажәабжьқәа зегьы
0