Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Абарақьаҭра: Лыхнашҭа аҽаҩраныҳәа мҩаԥысит

Анапаҵаҩра
Акыр шықәса раахыс, есышықәса Лыхнашҭа имҩаԥргоит ибарақьаҭроу аҽаҩраныҳәа.
Сынтәатәи аныҳәа иалахәын Гәдоуҭа араион 20-қыҭеи, Афон ҽыц ақалақьи, Ҟарачы -Черкесскынтәи абазақәеи, Сергеи Дбар ихьӡ зху Аԥсны Аџьынџьтәылатә еибашьра амузеии.
Аҽаҩра аныҳәа есышықәса ҭагалан имҩаԥыргоит, акоронавирустә пандемиа аныҟаз ада.
Ари араион азы иныҳәа дууп. Аныҳәахь алахәылацәа инаргоит рхатәы аалыҵ, рҽаҩра, ицәырыргоит рнапкымҭақәа, еиҿыркаауеит ацәыргақәҵақәа.
Аныҳәа ханарҭәаауеит акультуратә программа. Асценахь ицәырҵоит акәашаратәи авокалтәи аколлективқәа, аестрадатә шәаҳәаҩцәа. Иара убас, имҩаԥысуеит итрадициатәу аспорт хәмаррақәа, ахыци ахәымпали рыла ахысра, ҽыла ампыл асра уҳәа.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Аҽаҩраныҳәа мҩаԥысит Лыхнашҭа амҽыша, абҵара 12 рзы.

Аҽаҩраныҳәа мҩаԥысит Лыхнашҭа амҽыша, абҵара 12 рзы. - Sputnik Аҧсны
1/17

Аҽаҩраныҳәа мҩаԥысит Лыхнашҭа амҽыша, абҵара 12 рзы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Раԥхьаӡа акәны сынтәа аныҳәа рхы аладырхәит Ҟарачы -Черкесскынтәи абазақәа.

Раԥхьаӡа акәны сынтәа аныҳәа рхы аладырхәит Ҟарачы -Черкесскынтәи абазақәа. - Sputnik Аҧсны
2/17

Раԥхьаӡа акәны сынтәа аныҳәа рхы аладырхәит Ҟарачы -Черкесскынтәи абазақәа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аныҳәа дырлахҿыхит ашәаҳәаҩцәеи акәашаҩцәеи.

Аныҳәа дырлахҿыхит ашәаҳәаҩцәеи акәашаҩцәеи. - Sputnik Аҧсны
3/17

Аныҳәа дырлахҿыхит ашәаҳәаҩцәеи акәашаҩцәеи.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ирацәаҩын амилаҭтә маҭәала зҽеилаҳәан аныҳәахь иааз.

Ирацәаҩын амилаҭтә маҭәала зҽеилаҳәан аныҳәахь иааз. - Sputnik Аҧсны
4/17

Ирацәаҩын амилаҭтә маҭәала зҽеилаҳәан аныҳәахь иааз.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аныҳәа иалахәыз ақыҭақәа ицәырыргеит ажәытә ахархәара змаз, аԥсуа ибзазаратә маҭәарқәеи анаплыхқәеи.

Аныҳәа иалахәыз ақыҭақәа ицәырыргеит ажәытә ахархәара змаз, аԥсуа ибзазаратә маҭәарқәеи анаплыхқәеи. - Sputnik Аҧсны
5/17

Аныҳәа иалахәыз ақыҭақәа ицәырыргеит ажәытә ахархәара змаз, аԥсуа ибзазаратә маҭәарқәеи анаплыхқәеи.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Досу рашҭақәа дырԥшӡеит сынтәа ироуз рҽаҩра ацәыргарала, иҟан ахәырмарҩа, аџьанџьыхәа, апырпыл, аҽыш рыԥхрақәа.

Досу рашҭақәа дырԥшӡеит сынтәа ироуз рҽаҩра ацәыргарала, иҟан ахәырмарҩа, аџьанџьыхәа, апырпыл, аҽыш рыԥхрақәа. - Sputnik Аҧсны
6/17

Досу рашҭақәа дырԥшӡеит сынтәа ироуз рҽаҩра ацәыргарала, иҟан ахәырмарҩа, аџьанџьыхәа, апырпыл, аҽыш рыԥхрақәа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Асасцәа агьама ддырбон аԥсуа милаҭ чыс.

Асасцәа агьама ддырбон аԥсуа милаҭ чыс. - Sputnik Аҧсны
7/17

Асасцәа агьама ддырбон аԥсуа милаҭ чыс.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Қыҭақәак рашҭақәа рҿы ацә аҵәы иахаҵаны ирӡон.

Қыҭақәак рашҭақәа рҿы ацә аҵәы иахаҵаны ирӡон. - Sputnik Аҧсны
8/17

Қыҭақәак рашҭақәа рҿы ацә аҵәы иахаҵаны ирӡон.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аныҳәа иалахәызи асасцәеи ирыдырныҳәалеит Атәыла ахада ихаҭыԥуаҩ Бадра Гәынба, Аԥсны аԥыза-министр Александр Анқәаб, Жәлар реизара аиҳабы Лаша Ашәба, адепутатцәеи аиҳабыра реилазаара алахәылацәеи.

Аныҳәа иалахәызи асасцәеи ирыдырныҳәалеит Атәыла ахада ихаҭыԥуаҩ Бадра Гәынба, Аԥсны аԥыза-министр Александр Анқәаб, Жәлар реизара аиҳабы Лаша Ашәба, адепутатцәеи аиҳабыра реилазаара алахәылацәеи. - Sputnik Аҧсны
9/17

Аныҳәа иалахәызи асасцәеи ирыдырныҳәалеит Атәыла ахада ихаҭыԥуаҩ Бадра Гәынба, Аԥсны аԥыза-министр Александр Анқәаб, Жәлар реизара аиҳабы Лаша Ашәба, адепутатцәеи аиҳабыра реилазаара алахәылацәеи.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Сынтәатәи аныҳәа иалахәын Гәдоуҭа араион 20-қыҭеи, Афон ҽыц ақалақьи, Ҟарачы -Черкесскынтәи абазақәеи, Сергеи Дбар ихьӡ зху Аԥсны Аџьынџьтәылатә еибашьра амузеии.

Сынтәатәи аныҳәа иалахәын Гәдоуҭа араион 20-қыҭеи, Афон ҽыц ақалақьи, Ҟарачы -Черкесскынтәи абазақәеи, Сергеи Дбар ихьӡ зху Аԥсны Аџьынџьтәылатә еибашьра амузеии. - Sputnik Аҧсны
10/17

Сынтәатәи аныҳәа иалахәын Гәдоуҭа араион 20-қыҭеи, Афон ҽыц ақалақьи, Ҟарачы -Черкесскынтәи абазақәеи, Сергеи Дбар ихьӡ зху Аԥсны Аџьынџьтәылатә еибашьра амузеии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ақыҭақәа зегьы рашҭақәа ауаҩы игәалаҟазаара шьҭнахарҭә, игәы хнахарҭә еиҿкаан. Зегьы барақьаҭран.

Ақыҭақәа зегьы рашҭақәа ауаҩы игәалаҟазаара шьҭнахарҭә, игәы хнахарҭә еиҿкаан. Зегьы барақьаҭран. - Sputnik Аҧсны
11/17

Ақыҭақәа зегьы рашҭақәа ауаҩы игәалаҟазаара шьҭнахарҭә, игәы хнахарҭә еиҿкаан. Зегьы барақьаҭран.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аныҳәаҿақәа шьҭырхон аԥсуа жәлари, адунеи аҟны аҭынч ԥсҭазаареи рзы.

Аныҳәаҿақәа шьҭырхон аԥсуа жәлари, адунеи аҟны аҭынч ԥсҭазаареи рзы. - Sputnik Аҧсны
12/17

Аныҳәаҿақәа шьҭырхон аԥсуа жәлари, адунеи аҟны аҭынч ԥсҭазаареи рзы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аныҳәа иузаҟәымҭхо иацу ҽыла ампыл асра, адәаҟны лхааи дәрыԥшьааи реиҩызаратә хәмарра.

Аныҳәа иузаҟәымҭхо иацу ҽыла ампыл асра, адәаҟны лхааи дәрыԥшьааи реиҩызаратә хәмарра. - Sputnik Аҧсны
13/17

Аныҳәа иузаҟәымҭхо иацу ҽыла ампыл асра, адәаҟны лхааи дәрыԥшьааи реиҩызаратә хәмарра.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аныҳәатә программа иацҵо ашҭахь ицәырҵит аҽыхәмарҩцәа.

Аныҳәатә программа иацҵо ашҭахь ицәырҵит аҽыхәмарҩцәа. - Sputnik Аҧсны
14/17

Аныҳәатә программа иацҵо ашҭахь ицәырҵит аҽыхәмарҩцәа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аҽаҩраныҳәара апрограммаҿ иара убасгьы иҟан, амилаҭтә хәмаррақәа маҷымкәан.

Аҽаҩраныҳәара апрограммаҿ иара убасгьы иҟан, амилаҭтә хәмаррақәа маҷымкәан. - Sputnik Аҧсны
15/17

Аҽаҩраныҳәара апрограммаҿ иара убасгьы иҟан, амилаҭтә хәмаррақәа маҷымкәан.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ҳаамҭазы уарла-шәарла иуԥыло аҽада хәыҷы, Тыковка ахәыҷкәа даара ргәы иақәшәеит.

Ҳаамҭазы уарла-шәарла иуԥыло аҽада хәыҷы, Тыковка ахәыҷкәа даара ргәы иақәшәеит. - Sputnik Аҧсны
16/17

Ҳаамҭазы уарла-шәарла иуԥыло аҽада хәыҷы, Тыковка ахәыҷкәа даара ргәы иақәшәеит.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аныҳәа аҳаҭыр азы, Лыхнашҭа иахыԥрааит аҳаирпланшәарыцақәа.

Аныҳәа аҳаҭыр азы, Лыхнашҭа иахыԥрааит аҳаирпланшәарыцақәа. - Sputnik Аҧсны
17/17

Аныҳәа аҳаҭыр азы, Лыхнашҭа иахыԥрааит аҳаирпланшәарыцақәа.

Ажәабжьқәа зегьы
0