Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Агастрономиатә ҟазара: Лыхны аҽаҩра аныҳәаҿ афатә-ажәтәс ирыдыргалоз

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Есышықәса ҭагалан Аԥсны имҩаԥысуа аҿаҩраныҳәа азгәарҭеит Лыхнашҭа амҽыша, абҵара 12 рзы.
Есышықәса ҭагалан Лыхнашҭа имҩаԥырго аҽаҩраныҳәа сынтәагьы агәалаҟазаара бзиеи алахҿыхреи ацны имҩасит. Хыԥхьаӡара рацәала иаҭааз асасцәа алшара рыман аԥсуа чыс хкқәа ргьама абара, ҳҵас, ҳқьабз, ҳкультура агәылаԥшра.
Сынтәатәи аныҳәа иалахәын Гәдоуҭа араион 20-қыҭеи, Афон ҽыц ақалақьи, Ҟарачы -Черкесскынтәи абазақәеи, Сергеи Дбар ихьӡ зху Аԥсны Аџьынџьтәылатә еибашьра амузеии.
Аныҳәа ханарҭәааит акультуратә программа. Асценахь ицәырҵит акәашаратәи авокалтәи аколлективқәа. Иара убас, имҩаԥысит итрадициатәу аспорт хәмаррақәа, ахыци ахәымпали рыла ахысра, ҽыла ампыл асра уҳәа.
Ари араион азы иныҳәа дууп. Аныҳәахь алахәылацәа инаргеит рхатәы аалыҵ, рҽаҩра, ицәырыргеит рнапкымҭақәа, еиҿыркааит ацәыргақәҵақәа.
Ажәабжьқәа зегьы
0