Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Абҵара 14-15 рзы имҩаԥгахоит акциа "Иҭышәынтәалоу ашьақар"

© AFP 2023 / NOAH SEELAMИзмерение уровня сахара в крови
Измерение уровня сахара в крови - Sputnik Аҧсны, 1920, 13.11.2023
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Акциа еиҿкаауп Адунеизегьтәи ашьақар чымазара аҿагылара амш инамаданы Аԥсны агәабзиарахьчара аминистрреи "Аԥсны ашьақар чымазара змоу реилазаареи" Аԥсны асоциал-культуратә аԥшьгара афонд иҟанаҵаз афинанстә цхыраарала.
АҞӘА, абҵара 13 - Sputnik. Аԥсны ақалақьқәа рыҟны абҵара 14-15 рзы имҩаԥгахоит акциа "Иҭышәынтәалоу ашьақар", абри атәы аанацҳауеит Агәабзиарахьчара аминистрра апресс-маҵзура.
Агәаҳәара змоу зегьы ирымоуп алшара хәыда-ԥсада ршьақар ашәара.
Акциа амҩаԥгара аамҭеихшара:
Абҵара 14 асааҭ 09:00 инаркны Тҟәарчал Араионтә хәшәтәырҭа хада аҟны, Аҟәа Араионтә хәшәтәырҭа хада аполиклиника аҟны, Пицунда акурорттә поликлиника аҟны, Гагра Араионтә хәшәтәырҭа хадеи ахәҳаахәҭратә центр "Гагреи" рыҟны;
Абҵара 15 асааҭ 09:00 инаркны Аҟәа ақалақь ахадара апарки Аҳабла ҿыц апарки рыҟны, Гәдоуҭа аџьармыкьа хада аҟны, Очамчыра араион ахадара аҿаԥхьа, Цандрыԥшь аполиклиника аҟны.
Адунеизегьтәи Ашьақар чымазара аҿагылара амш есышықәса иазгәарҭоит абҵара 14 рзы.
Ашьақарчымазара акьыбачымазара инаваргыланы адунеи аҿы еиҳа ишәарҭоу ачымазарақәа ԥшьба ирыҵаркуеит. Иара шьҭрала ишьҭукаар ҟалоит. Аендекренологцәа ирҳәоит ачымазара агәаҭаразы шықәсык ахь знык иадамзаргьы ухы гәоуҭалароуп ҳәа.
Ажәабжьқәа зегьы
0