Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

2018-2023 шықәсқәазы Аԥсны шаҟаҩы рыԥсҭазаара иалҵыз

Анапаҵаҩра
Аԥсны АҬАР-қәа ирымоу адыррақәа рыла, 2023 шықәсазы ареспубликаҿ зыԥсҭазаара иалҵыз еиҳа имаҷхеит 2022 шықәса иаҿырԥшны.
Аԥсны 2021 шықәсазы 2228-ҩык рыԥсҭазаара иалҵит, арҭ арбагақәа хәышықәса рыҩнуҵҟа иреиҳау рбагоуп.
Ажәабжьқәа зегьы
0