2024 шықәсазтәи ареспубликатә биуџьет: аныхтә хәҭа

Анапаҵаҩра
2024 шықәсазы Аԥсны ареспубликатә биуџьет аныхтә 12,8 миллиард мааҭ артәоит. Уи аҟнытәи 02, 7 миллиард мааҭ атәылахьчара иазырхоуп.
Ажәабжьқәа зегьы
0