Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Ҭыжәԥҳа аидгыла "Аҟазара злоу Аԥсны аҿар" азы: аԥсшәа амырӡра, ҳкультура аӡыргара ахықәкуп

Ҭыжәԥҳа аидгыла "Аҟазара злоу Аԥсны аҿар" азы: аԥсшәа амырӡра, ҳкультура аӡыргара ахықәкуп
Анапаҵаҩра
Аԥсуа ҳәынҭқарратә драматә театр аҿы "Аҟазара злоу Аԥсны ҿар" реидгыла аԥҵахоит иахьа. Ишԥашьақәгылахарц алшо аҟазацәа ҿарацәа русеицура, ари аидгыла амилаҭтә ҟазара ашьҭыхраҟны лагалас иҟанаҵарц алшо атәы арадио Sputnik аефир аҟны далацәажәеит аидгыла ахаҭарнак, Ломоносов ихьӡ зху Москватәи аҳәынҭқарратә университет азиндырратә факультет астудент Анана Ҭыжәԥҳа.
"Аԥсуа жәлар риааира ду аназгәаҳҭоз Москва ақалақь аҟны, аҿар рхеилак аԥаҳҵарц ҳаӡбеит, ҳагәҭакы наҳагӡеит, абҵарамза 5 рзы аидгыла ааҳартит. Ас еиԥш ахеидкыла Москва иаԥырҵахьан 1980-тәи ашықәсқәа раан, аха аусура аамҭала иаанкылан. Усҟантәи аидгыла напхгара азҭоз ацхыраара ҳарҭеит иахьагьы. Иҭабуп ҳәа раҳҳәоит Нодар Ҷанба, Гәында Сақаниа, Нугзар Логәуа, убас егьырҭгьы. "Аҟазара злоу Аԥсны ҿар" реидгыла аԥхьа хықәкы хадас иқәҳаргылоит ҳаԥсуа бызшәа амырӡра, ҳкультура ацәыргара, ашьҭыхра, аԥсуаа ҳҵаси-ҳкьабзи атәым жәлар рызнагара, ҳтәыла аԥшӡара, аҳауа цқьа ззымдыруа рзы аӡыргара", - лҳәеит Ҭыжәԥҳа.
Аицәажәара инеиҵыхны ишәаҳар шәылшоит аудиофаил аҟны хыхь.
Ажәабжьқәа зегьы
0