Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Џьопуа Руслан Барцыц изы: аҭҵаарадырра аганахьала игәҭакқәа рацәан

Џьопуа Руслан Барцыц изы: аҭҵаарадырра аганахьала игәҭакқәа рацәан
Анапаҵаҩра
63 шықәса дшырҭагылаз иԥсҭазаара далҵит аҭоурыхтә ҭҵаарадыррақәа ркандидат, археолог, аетнолог, Леон иорден занашьоу Руслан Барцыц. Аԥсны Аҳәынҭқарратә музеи аиҳабы Аркади Џьопуа арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит зыдунеи зыԥсахыз аҵарауаҩ археологиаҿы иџьабаа атәы, аетнологиахь ииасра зыхҟьаз, насьы уаҩԥсык иаҳасабала дзеиԥшраз.
Аркади Џьопуа иҳәоит Руслан Барцыци иареи аҵыхәтәантәи имш аҟынӡа ишеимадаз, ишеицәажәоз.
"Сгәы ҿикааит… Аҩыза гәакьа ҳәа сзықәгәыӷуаз, аӡә ида амаӡа заумҳәо ауаҩы дыҟазар, сара сзы уи иара иакәын. Иҭацәуп иҭыԥ. Схы ахьызгауа смоуашәа сҟалеит", - еиҭеиҳәоит ицәаныррақәа ртәы Џьопуа.
Аицәажәара инеиҵыхны шәазыӡырҩыр шәылшоит аудиофаил аҿы.
Ажәабжьқәа зегьы
0