Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Атәылауаҩи аиҳабыреи: Дочиа алашаразы Тҟәарчал аԥара алгара иазкны

Атәылауаҩи аиҳабыреи: Дочиа алашаразы Тҟәарчал аԥара алгара иазкны
Анапаҵаҩра
Иҳаҩсыз амзазы афымцахархәаразы иаҳа имаҷны аԥара ылыргеит Тҟәарчал араион аҿы ҳәа адырра ҟаиҵеит "Амшынеиқәафымцамч" аиҳабы Аԥсны ахада даниацәажәоз. Афымца ахәԥса алгараҟны аиҵахарақәа зыхҟьо, ари азҵаатәы арҽеираз араион анапхгара иҟаҵатәны ирԥхьаӡо далацәажәеит Тҟәарчал араион ахада Исидор Дочиа.
Иҳаҩсыз ашықәс азы ахархәара зызуз афымцалашаразы 16, 5 % ахәԥса еизган иҳәеит Дочиа ицәажәараҟны.
"Ари даараӡа имаҷуп. Ҳара 150 миллион мааҭ инеиҳаны афымцалашара наҳхит. Еизаҳгаз 16 процент роуп. Ҳазҭалаз ашықәс азы 3 процентк еизаҳгеит, уи џьоушьаратәы иҟоуп, ас еиԥш аҭагылазаашьа сара исгәалашәаӡом. Афымцалашара аахәатәуп, аџьармыкьаҟны акы анааухәо ахә шахыушәаауа еиԥш, алашарагьы ахә шәатәуп, убри ауаа рҟынӡа инагалатәуп", - иҳәеит Дочиа.
Иара иазгәеиҭеит алашара азҵаара иазкны араион ахадараҟны аизара шымҩаԥыргаз, аилыркааратә ус ишацҵалатәу. Иҳәеит афымцаԥхьаӡага ҿыцқәа макьаназы араион аҟны ишықәыргылам. Ари ашықәс азы ақәыргылара иалагап ҳәа агәаанагара шимоу. Усҟан ахәԥса зымшәо шмаҷхо.
Аицәажәара шәаҳар шәылшоит аудиофаил аҟны хыхь.
Ажәабжьқәа зегьы
0