Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Чхамалиа аҟазаратә факультет еиҿнакааз ацәыргақәҵа иазкны

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Чхамалиа аҟазаратә факультет еиҿнакааз ацәыргақәҵа иазкны
Анапаҵаҩра
ААУ аҿы иаатит аҟазара афакультет астудентцәа русумҭақәа рцәыргақәҵа. Уаҟа иӡыргахо атәы, насгьы афакультет иаднаԥхьало аҟазацәа ҿарацәа рыҩаӡара атәы арадио Sputnik иазеиҭеиҳәеит афакультет адекан ихаҭыԥуаҩ Руслан Чхамалиа.
Ацәыргақәҵа азкуп Дырмит Гәлиа диижьҭеи 150 шықәса аҵра. Изызҳауа абиԥарақәа ирдыруазароуп иара ахьӡ, илагала атәы, ҳәа азгәеиҭеит аиҿцәажәараҿы Чхамалиа.
"Араҟа астудентцәа ицәырыргоит ашықәс аҩнуҵҟа иаԥырҵаз аусумҭақәа рахьынтә иреиӷьӡоу. Урҭ изланагӡоу атехника еиуеиԥшым. Афакультет еиуеиԥшым азанааҭқәа шаҵанакуагьы, дара зегьы еицырзеиԥшны аҿыхынҵа иахысуеит. Актәи акурс инаркны афбатәи аҟынӡа астудентцәа ацәыргақәҵа иалахәуп, даара ирацәоуп аусумҭақәа, иалукаартә иҟоугьы маҷым", - иҳәеит Чхамалиа.
Аҟаза иажәақәа рыла, астудентцәа рыбжьара иҟоуп абаҩхатәра злоу.
Инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит аудиофаил аҿы.
Ажәабжьқәа зегьы
0