Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Қацәба Гәыбаадәы имҩаԥгаз Аԥсуа культура афестиваль атәы

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Қацәба Гәыбаадәы имҩаԥгаз Аԥсуа культура афестиваль атәы
Анапаҵаҩра
Аԥсуа культура афестиваль мҩаԥысит Шәача, Гәыбаадәы иахьаҵанакуа ақыҭа Естосадок аҟны. Афестиваль еиҿкаан акультура-рккаратә проект "Аԥснытәи аԥшаҳәа" аҳәаақәа ирҭагӡаны. Аҭааҩцәа ирыдгалаз, афестиваль аҵакы хада, арадио Sputnik аефир аҟны дрылацәажәеит Искандер ихьӡ зху Ахәынҭқарратә аурыс драматә театр асахьаҭыхыҩ хада Витали Қацәба.
"Аԥсуа культура шьҭызхуа иарбан хырхарҭазаалакгьы атеатр, асахьаҭыхра, ашәаҳәара, акәашара роума, иахьазы Аԥсны анҭыҵ дырбара хыхь-хыхь акәымкәа, ҩнуҵҟала , цәаныррала, хшыҩла иҟаҵаны ахәаԥшҩы изнагара имариоу усӡам, даара аҵак ду амоуп. Ҳмилаҭ ԥсабарала даара аҟазара злоу милаҭуп. Уи дырбатәуп, ирыларҵәатәуп, еихаҳалатәуп, еизырҳалатәуп, ҳдоуҳатә культура аҳаракыра егьырҭ амилаҭқәа рҟынӡа анагаразы", - иҳәеит Қацәба.
Аицәажәара инеиҵыхны ишәаҳар шәылшоит аудиофаил аҟны хыхь.
Ажәабжьқәа зегьы
0